Raieloa taotlemine

Kirjeldus:

Võru valla tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raiumiseks tuleb taotleda Võru Vallavalitsuselt raieluba.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu või hoonestuse valdaja omaniku nõusolekul või omaniku volitatud isik.

Raieloa taotlusele lisatakse:

  • asendiplaan, millele on märgitud raiutavate puude asukoht;
  • volikiri, kui taotluse esitab omaniku esindaja (vajadusel);
  • korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieluba taotletakse ühistu territooriumil olevale puule (vajadusel);
  • kinnistu kaasomanike nõusolek, kui raiutav puu kasvab kinnistul, mis on kaasomandis (vajadusel).

Kestvus:

Raieluba väljastatakse või sellest keeldumine otsustakse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Looduskaitseseadus § 45 

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Lembit Karolin, 504 9458, e-post lembit.karolin@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil


Vajalikud sammud:

Esitage raieloa taotlus Võru Vallavalitsusele paberkandjal.

Taotluses on oluline märkida raiutavate puude asukoht (kinnistu aadress), puude arv, liik ja põhjendus puude raieks ning raieloa taotleja nimi ja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Lisage taotlusele eelpooltoodud kirjelduses nimetatud dokumendid.

Viide:

Raieloa taotluse vorm ( PDF / DOC)