Sõmerpalu lasteaia ehitamine

Projekti rahastatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes". Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

Projekti raames ehitatakse Sõmerpalu alevikku uus Sõmerpalu lasteaia liginullenergiahoone, mis ühelt poolt võimaldab kohalikul omavalitsusel hoida kokku energiakulusid ning teiselt poolt tagab piirkonna vajadusi arvestava koolieelse lasteasutuse kvaliteetese teenuse osutamise ning kaasaegse õpikeskkonna loomise.

Projekti kogumaksumus on 2 950 700 eurot, millest toetuse summa on 1 159 000 eurot ja omaosalus 1 791 700 eurot.

Projekti tegevusi viiakse ellu perioodil 05.05.2021-31.12.2023.