Sotsiaaleluruumi tagamise teenus

Kirjeldus:

Eluruumi on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elaval isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline endale ja oma perekonnale eluruumi tagama järgnevatel juhtudel:

 1. lastega pere, kelle sissetulek ei võimalda eluruumi osta või üürida;
 2. isik, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
 3. isik, kes ei ole võimeline või suuteline endale ega oma perekonnale eluruumi tagama;
 4. eestkostja eestkostetavale;
 5. lastekodust või erikoolist saabunu, kes suunati lastekodusse või erikooli Võru vallast ja kellel puudub koht, kuhu elama asuda;
 6. koduhooldust sobivamates tingimustes vajav puudega isik, kellel on raskusi endaga toime tulla;
 7. eakas või eakatest perekond, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kes ei ole võimelised hoidma oma elamut elamiskõlblikuna;
 8. kinnipidamiskohast vabanenud isik, kes viimane elukoht Eest rahvastikuregistri andmetel oli Võru vald, kellel puudub elamispind ja kes vajab eluasemeteenust;
 9. muudel loetlemata asjaoludel eluruumi vajav isik või perekond.

Sotsiaaltööspetsialist selgitab välja abivajaduse majandusliku olukord ja koostab seisukoha eluruumi andmise või mitteandmise kohta.

Isikuga, kellele vallavalitsus eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks üürileping.

Eluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse vallavalitsusele vähemalt üks (1) kuu enne kehtiva eluruumi üürilepingu lõppemist. Üürilepingu lõppemise tähtaja möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada

Õigusaktid:

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Vastutaja:

Sotsiaaltöötaja Aino Kaurson, telefon 5326 8535, e-post aino.kaurson@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kadri Truija, telefon 5302 5280, e-post kadri.truija@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Sotsiaaleluruumi taotlev isik esitab vallavalitsusele kirjaliku põhjendatud taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. 

Taotluses märgitakse:

 1. taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, aadressandmed);
 2. taotleja andmed perekonnaliikmete, ülalpeetavate ja ülalpidajate kohta (nimi, isikukood, sotsiaalne staatus, täisealise perekonnaliikme kontaktandmed);
 3. eluruumi taotlemise vajaduse põhjendus;
 4. andmed perekonna kuu sissetulekute kohta;
 5. andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Taotleja isikut tõendav dokument

Vajadusel lisatakse taotlusele:

 • Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia isiku puude raskusastme tuvastamise kohta;
 • tõend taotleja või tema perekonna kuusissetuleku ja kuu väljaminekute kohta;
 • koopia tõendist asenduskodust tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente

Viide:

Sotsiaaleluruumi üürile andmise taotluse vorm (PDF, 100 KB)