Täisealise isiku hooldus ja hooldajatoetus

Kirjeldus:

Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks ning kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Hoolduse seadmist saab taotleda raske või sügava puudega vähemalt 18-aastane isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Võru vald ja tema tegelik elukoht asub Võru vallas.

Sotsiaaltööspetsialist selgitab esitatud dokumentide, hooldust vajava isiku elukoha külastuse alusel hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega isikule kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet pakkuda ning teeb sotsiaalosakonna juhatajale ettepaneku hoolduse seadmise või mitteseadmise kohta.

Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:

 1. kui hooldust vajava isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga ja/või tugiteenustega kompenseerida;
 2. kui hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning temaga samas majapidamises elab alaliselt isik, kes on võimeline nimetatud abi osutama.

Samuti ei määrata hooldajatoetust üldjuhul hooldajale, kellel on hooldatava suhtes seadusest tulenev ülalpidamiskohustus, millest teda ei ole kohtumääruse alusel vabastatud või mille suurust ei ole vähendatud.

Toetuse suurus:

Hooldajatoetuse määr on 50 eurot kuus.

 • Sügava puudega isiku hooldajale makstakse 70%, 80% või 100% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.
 • Raske puudega isiku hooldajale makstakse 50% või 60% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

Kestvus:

Toetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul pärast taotluse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamist või esitamise tähtaja möödumist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul

Õigusaktid:

Täisealise isiku hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Helli Kalda, telefon 522 6285, e-post helli.kalda@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev, telefon 5329 2574, e-post ene.andrejev@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest.

Taotluses on oluline märkida:

 1.  hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
 2.  hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
 3.  soovitud hooldaja nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed).

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Taotleja isikut tõendav dokument
 • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta
 • Hooldajaks määratava isiku nõusolek, milles märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga ja arvelduskonto number