Toimetulekutoetus

 

 

 

 

Kirjeldus:

Toimetulekutoetus on isikute iseseisvat toimetulekut soodustav ajutine abimeede, millega leevendatakse abivajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

2023. aasta riigieelarve seadusele vastavalt on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2023. aastal 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:

 • abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
 • esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
 • muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Kestvus:

Toetuse summa makstakse 3 tööpäeva jooksul toetuse määramise otsuse tegemise päevast arvates.

Õigusaktid:

Lisainformatsioon:

Sotsiaalministeeriumi info toimetlukutoetuse kohta

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev , telefon 5329 2574, e-post ene.andrejev@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Helli Kalda, telefon 522 6285, e-post helli.kalda@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda alates kuu 10. kuupäevast hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks Võru vallavalituse poole

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Isikut tõendav dokument
 • Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

  • üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid (kui sissetulekut ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, siis kinnitab taotleja seda oma allkirjaga);
  • eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (esmapöördumisel);
  • jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude kohta ( üür, korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu, korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse, veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus, soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus, kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus, elektrienergia tarbimisega seotud kulu, majapidamisgaasi maksumus, maamaksukulu, hoonekindlustuse kulu, olmejäätmete veotasu).
 • Esmakordsel taotlemisel või esemete koosseisu muutumise korral esitab taotleja kirjaliku loetelu enda ja oma perekonna kasutuses või omandis olevatest järgmistest esemetest:

  • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
  • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
  • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.