Ühistegevuse ja seltsitegevuse toetamine

Kirjeldus:

Võru valla alevike ja külade omaalgatuslike ühistegevuste arendamiseks saavad toetust taotleda Võru valla haldusterritooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja külavanemad, kes tegelevad valla elanikele huvialase tegevuse ja meelelahutuse võimaluste pakkumisega.

Toetust saab taotleda kuludeks, mis on otseselt vajalikud Võru valla  kodanikualgatuse ning seltsitegevuseks. Toetust antakse:

 • avalikuks kasutamiseks mõeldud hoone või objekti haldamise ja remondiga seonduvate kulude katteks.
 • külade elukeskkonna parendamiseks (sh avaliku ruumi heakorrastamine ning vabaajaveetmise kohtade rajamine);
 • vaatamisväärsuste säilitamiseks ja eksponeerimiseks, infomaterjalide koostamiseks ja avaldamiseks;
 • kogukonna liikmete või kogukondade liikmete ühisteks koolitusteks ja ühisteks õppereisideks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. detsember järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks.

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist vaatab esitatud taotlused läbi ning esitab need toetuse määramise või mittemääramiseks maaelukomisjonile.

Toetuse määramisel arvestatakse:

 •  valla eelarveliste vahendite olemasolu;
 •  objekti või tegevuse kooskõla valla arengukavaga või olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
 •  toetuse eelarve kulude põhjendatust;
 •  taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 •  projekti elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

Toetuse andmisest võib keelduda, kui

 • taotleja ei esita taotluse menetleja määratud tähtajaks täiendavaid dokumente;
 • taotleja ei ole eelnevalt saadud toetuse kohta esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

Toetuse suurus:

 • maksimaalne toetussumma taotluse kohta on kuni 6000 eurot;
 • raamatupidamise teenusega seotud kulude määr on kuni 150 eurot aastas;
 • omafinantseeringu minimaalne määr on 10 % taotluse  kogumaksumust;

Õigusaktid:

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Vastutaja:

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Sirle Muiste-Männik, telefon 514 7008, e-post sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

 

Taotlemine ja aruande esitamine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Taotluse esitamine

Taotluse vorm:

  Palume eelnevalt täita tegevuste eelarve (XLSX, 17 KB) ning seejärel lisada see taotlusvormi juurde 
Aruande esitamine

Aruande vorm:

 Palume eelnevalt täita toetuse eelarve kasutamise vorm (XLSX, 49 KB) ning seejärel lisada see aruandevormi juurde 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse ja eelarve vorm paberkandjal. Taotluse ja eelarve vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Eelarve

Viide:

Ühistegevuse ja seltsitegevuse taotluse vorm (PDF, 115 KB / DOCX, 20 KB)

Taotluse eelarve vorm (PDF, 135 KB / XLSX, 17 KB)

 

Aruande esitamine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke aruande ja eelarve kasutamise vorm paberkandjal. Aruande ja eelarve kasutamise vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

 • Aruanne
 • Eelarve kasutamise vorm

Viide:

Toetuse aruande vorm (PDF, 231 KB / DOCX, 23 KB)

Toetuse eelarve kasutamise vorm (PDF, 148 KB / XLS, 49 KB)