Ühistegevuse ja seltsitegevuse toetamine

Kirjeldus:

Võru Võru valla alevike ja külade omaalgatuslike ühistegevuste arendamiseks saavad toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja üksikisikud, kes tegutsevad:

 • Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad valla eri piirkondade elanikele huvialase tegevuse ja meelelahutuse võimaluste pakkumisega;
 • Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad vanade traditsioonide ja rahvakultuuri edendamisega, arendamisega ning säilitamisega.

Toetust saab taotleda kuludeks, mis on otseselt vajalikud Võru valla  kodanikualgatuse ning seltsitegevuseks. Toetust antakse:

 • avalikuks kasutamiseks mõeldud hoone või objekti haldamise ja remondiga seonduvate kulude katteks.
 • külade elukeskkonna parendamiseks (sh avaliku ruumi korrastamine ja kaunistamine ning vabaajaveetmise kohtade rajamine);
 • vaatamisväärsuste säilitamiseks ja eksponeerimiseks, infomaterjalide koostamiseks ja avaldamiseks;
 • kogukonna liikmete koolitamiseks ja õppereiside korraldamiseks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. detsember järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks.

Kultuuritööspetsialist vaatab esitatud taotlused läbi ning esitab need toetuse määramise või mittemääramiseks maaelukomisjonile.

Toetuse määramisel arvestatakse:

 •  valla eelarveliste vahendite olemasolu;
 •  objekti või tegevuse kooskõla valla arengukavaga või olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
 •  toetuse eelarve kulude põhjendatust;
 •  taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 •  projekti elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

Toetuse andmisest võib keelduda, kui

 • taotleja ei esita taotluse menetleja poolt esitatud tähtajaks täiendavaid dokumente;
 • taotleja ei ole eelnevalt saadud toetuse kohta esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

Toetuse suurus:

 • maksimaalne toetussumma taotluse kohta on kuni 10 000 eurot;
 • raamatupidamise teenusega seotud kulude määr on kuni 120 eurot aastas;
 • omafinantseeringu minimaalne määr on 10 % taotluse  kogumaksumust;

Õigusaktid:

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Vastutaja:

Kultuurispetsialist Maarika Rosenberg, telefon 786 8805, 516 5751, e-post maarika.rosenberg@voruvald.ee

 

Taotlemine ja aruande esitamine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart või mobiil-ID, PIN1 ja PIN2. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Taotluse esitamine

Taotluse vorm:

  Palume eelnevalt täita tegevuste eelarve ning seejärel lisada see taotlusvormi juurde 
Aruande esitamine

Aruande vorm:

 Palume eelnevalt täita toetuse eelarve kasutamise vorm ning seejärel lisada see aruandevormi juurde 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse ja eelarve vorm paberkandjal. Taotluse ja eelarve vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Eelarve

Viide:

Ühistegevuse ja seltsitegevuse taotluse vorm (PDFDOCX)

Taotluse eelarve vorm (PDFXLS)

 

Aruande esitamine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke aruande ja eelarve kasutamise vorm paberkandjal. Aruande ja eelarve kasutamise vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

 • Aruanne
 • Eelarve kasutamise vorm

Viide:

Toetuse aruande vorm (PDFDOCX)

Toetuse eelarve kasutamise vorm (PDFXLS)