Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Võru valla üldplaneeringusse on kantud laiendatud Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja piir ning selle piiranguvööndi ulatus. Nursipalu harjutusväli laiendati Vabariigi Valitsuse 20.10.2023 korraldusega nr 266 planeerimisseadust kohaldamata. Relvaseadus sätestab, et koostamisel olevates üldplaneeringutes tuleb nimetatud korraldusega arvestada. Seega tuleb Nursipalu harjutusvälja laienduse ala koostamisel olevas Võru valla üldplaneeringus kajastada.

Võru vallavalitsus lisas üldplaneeringu põhijoonisele laiendatud Nursipalu harjutusvälja ja selle piiranguvööndi ulatuse ning täiendas üldplaneeringu seletuskirja riigikaitselisi maa-alasid käsitlevat peatükki. Mh on üldplaneeringus selgitatud, et Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada Nursipalu piiranguvööndisse jäävad planeeringud ja projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõud või ehitusteatised. Nursipalu harjutusvälja piiranguvööndisse ei ole soovitatav püstitada müratundlikke ehitisi ega kavandada müratundlikku maakasutust.

Nursipalu harjutusvälja laiendamine ja selle ruumiline ulatus on otsustatud Vabariigi Valitsuse 20.10.2023 korraldusega nr 266, seda ei kavandata Võru valla üldplaneeringuga. Seetõttu sätestab relvaseaduse § 85 lõige 3², et üldplaneeringut ei saa vaidlustada ulatuses, milles see puudutab Vabariigi Valitsuse korraldusest tulenevate nõuete arvestamist planeeringus.

Juhul kui laiendatud Nursipalu harjutusvälja ja selle piiranguvööndi ulatuse kajastamine toob kaasa vajaduse täpsustada või muuta üldplaneeringus seni määratud maakasutuse juhtotstarvet, siis andke sellest Võru vallavalitsusele kirjalikult teada hiljemalt  03.07.2024 vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alevikke läbivate riigiteede kaitsevööndite ulatust. seetõttu tagastas Rahandusministeerium Võru valla üldplaneeringu täiendava kaasamise läbiviimiseks. Võru vald kaasas kirjalikult kõiki tänava kaitsevööndi laienduse alasse jäävaid kinnisasjade omanike. Avalik arutelu toimus 23.01.2024 Võru vallamaja saalis ja veebis. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma kirjalikul koosolekul vaadati üle laekunud vastuväited ja arvamused ning sõnastati kohaliku omavalitsuse seisukohad. Koosoleku protokoll ja juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=652364

Avaliku väljapaneku ja arutelude põhjal tehti üldplaneeringus mõned täpsustused ning esitati heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Võru vallavalitsus esitatas koos üldplaneeringuga arvestamata jäetud kirjalikud arvamused ning oma põhjendatud seisukohad arvamustega arvestamata jätmise kohta.

Üldplaneeringu avalikud arutelud toimusid 06.03 Vastseliina rahvamajas ja 07.03. Võru vallavalitsuses. Võru vallavalitsuses toimunud arutelul oli soovijatel võimalik osaleda ka veebi vahendusel. Avalike aruteludega samal päeval esitati veel kirjalikke arvamusi. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma kirjalikul koosolekul vaadati üle laekunud vastuväited ja arvamused ning sõnastati kohaliku omavalitsuse seisukohad. Koosoleku protokoll ja juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=560421


Võru Vallavalikogu võttis 16.11.2022 üldplaneeringu vastu, tunnistas keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu nõuetele vastavaks ning suunas avalikule väljapanekule. Võru valla ülplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimus 19.12.2022-22.01.2023. Arvamusi ja ettepanekuid oli igaühel võimalus esitada kuni 23.01.2023. Üldplaneeringu koostamise juhtrühm kujundas oma seisukohad laeknud arvamuste kohta 09.02.2023 koosolekul. Koosoleku protokoll ja juhtrühma  seisukohad on kättesaadavad Võru valla dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=551242


Võru valla üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitati juunis 2022 asutustele korduvaks kooskõlastamiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma kirjalikul kooseolekul vaadati üle laekunud vastuväited ja arvamused ning sõnastati kohaliku omavalitsuse seisukohad. Koosoleku protokoll ja juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=512542


Võru valla üldplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne esitati novembris 2021 asutustele kooskõlastamiseks (vt kooskõlastuste viited allpool) ning puudutatud isikutele arvamuse andmiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma 05.05.2022 koosolekul vaadati üle laekunud kooskõlastused, vastuväited ning ettepanekud ning arutleti nendega arvestamise või mitte arvestamise üle. Ülevaade laekunud tagasisidest ning juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=492166


Üldplaneeringu eelnõu esimene avalik väljapanek toimus 14.05-13.06.2021 ning sellele järgnesid avalikud arutelud viies endiste valdade keskustes. Avaliku väljapaneku jooksul ja avalike arutelude järgselt esitatud arvamused ja vastuväited ning Võru valla üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad nendega arvestamise osas on kättesaadavad:

1) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753 (13.07.2021 juhtrühma protokoll)
2) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=431621 (08.09.2021 juhtrühma protokoll)

Võru Vallavolikogu 11.04.2018 otsusega nr 53 algatati Võru valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine. 

 

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise dokumendid:

 

ASUTUSTE KOOSKÕLASTUSED JA ARVAMUSED

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)