Võru valla aunimetuste andmine

Võru vallavalitsus ootab ettepanekuid, et tunnustada ning väärtustada üksikisikuid ja organisatsioone, kes oma tegevusega on oluliselt panustanud valla piirkondade arengusse. Tunnustused ja autasud antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel Võru kultuurimajas Kannel.

 

Tunnustamise liigid on:

 • Võru valla aukodanik – Võru valla kõrgeim tunnustus, mis määratakse viljaka töö ja märkimisväärse panuse eest Võru valla arengusse ning teadmiste ja oskuste edasiandmise eest noorematele põlvedele. Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul Võru valla kodanikule, kuid erandina võib esitada kandidaadiks inimesi väljastpoolt Võru valda, kellel on Võru valla ees silmapaistvaid teeneid;
 • Võru valla aasta tegu/tegija – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on silma paistnud erilise tulemuslikkusega mingis valdkonnas või on mõjutanud oluliselt Võru valla arengut;
 • Võru valla aasta kultuurielu edendaja – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele;
 • Võru valla aasta hariduselu edendaja – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle töö ja tegevus on toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna koostööd, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö korraldamisel ja läbi viimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel;
 • Võru valla aasta sportlane – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule, väljapaistvate saavutuste eest spordis;
 • Võru valla aasta noorsportlane – määratakse Võru valla noorele vanuses 7-26, väljapaistvate saavutuste eest spordis;
 • Võru valla kogukonna vedur – määratakse füüsilisele või juriidilisele isikule kogukonna koostöö ja arengu suunamise eest, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng;
 • Võru valla aasta noorsootöö edendaja – määratakse noortega tegelevale isikule (noorsootöötajale), Võru vallas tegutsevale noorte organisatsioonile või noorsootöö asutusele, kelle tegevus või saavutused aasta jooksul on olnud teistele valla noortele ja noorsootöö tegijatele eeskujuks ja motivatsiooniks;
 • Võru valla ettevõtluse edendaja – määratakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele/ettevõtjale väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel ja kes on oma tegevusega oluliselt aidanud kaasa Võru valla arengule ning on arendanud koostööd erinevates valdkondades;
 • Võru valla tulevikulootus – määratakse aktiivsele noorele, kes oma tegevusega panustab tulevikuvisiooni loomisse või arendamisse erinevates valdkondades, panustab aktiivselt õppimisse, mis väljendub väga heades tulemustes (aukirja, diplomite, tunnistused ja koolide tagasiside).
 • Võru valla aasta abistaja – määratakse Võru valla elanikule, kes on märganud enda kõrval abivajajat ja on oma tegevusega aidanud abivajajaid.

 

Tunnustamiseks võib esitada Võru valla füüsilisi ja juriidilisi isikuid tulemusliku töö eest kõigilt elualadelt või isikuid väljastpoolt valda, kelle tegevus on seotud Võru valla elu edendamisega.

Kandidaadi tunnustamise ettepanekus märgitakse:

 1. kandidaadi ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed;
 2. taotletav tunnustus;
 3. kandidaadi tegevuse lühitutvustus;
 4. ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed.

Tunnustuste statuut>>