Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Võru valla üldplaneering on koostamisel. Üldplaneering on n-ö elus dokument, milles tehakse vajadusel täiendusi ja parandusi kuni selle kehtestamiseni. Üldplaneeringu koostamise käigus on igaühel õigus esitada arvamusi, vastuväiteid ja ettepanekuid  - ikka selleks, et üheskoos parima võimaliku planeerimislahenduseni jõuda.   

Üldplaneeringu eelnõu esimene avalik väljapanek toimus 14.05-13.06.2021 ning sellele järgnesid avalikud arutelud viies endiste valdade keskustes. Avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud ja Võru valla üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753

Avalike arutelude järgselt esitatud arvamused ja vastuväited vaadati üle üldplaneeringu juhtrühma 08.09.2021 toimunud koosolekul. Juhtrühma koosoleku protokoll ja seisukohad on kättesaadavadhttps://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=431621

 

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise alusdokumendid:

 

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)