Biojäätmete konteinerite soetamine Võru valda

Projekti periood: 01.02.2023-31.03.2025

Maksumus: Kogumaksumus 12 950 eurot sh 2590 eurot omaomafinantseering ja 10 360 eurot toetus

Meede: Kliima.6.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

Taotlusvoor: Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes III

Projekti lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on see, et Võru vallas on biojäätmed liigiti kogutud. Eesmärgi saavutamiseks soetatakse biojäätmete konteinerid, et tõsta elanike teadlikkust biojäätmete kogumisest ning varustada jäätmevaldajaid biojäätmete kogumiseks vajalike vahenditega.