Õppekoha maksumuse toetus MTÜ-dele ja klubidele

Kirjeldus:

Toetust saavad taotleda kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, munitsipaalasutused ning klubid, kes võimaldavad Võru valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega.

Toetuse taotlust on võimalik esitada üks kord aastas 1. detsembriks uue eelarveaasta kohta.

Toetuse suurus:

  • Õppekoha maksumuse toetuse suuruse otsustab iga eelarveaasta alguses vallavalitsus, arvestades haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekuga ning valla eelarveliste võimalustega.
  • Lasteaedades tegutsevate mittetulundusühingute ja klubide poolt pakutavas tegevuses osaleva lapse õppekoha maksumuseks arvestatakse ühe lapse kohta 90 eurot aastas.

Kestvus:

Toetuse taotlused vaadatakse läbi 30 tööpäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust korrale. Toetus makstakse välja lepingu alusel, mis sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

Õigusaktid:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Sirle Muiste-Männik, telefon 514 7008, e-post sirle.muiste-mannik@voruvald.ee.


Taotlemine

Vajalikud sammud:

Toetuse taotlemiseks esitab huvitegevuse pakkuja vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Õppurite nimekiri
  • Tunniplaan
  • Õppekava
  • Otsus majandusaasta õppekoha arvestusliku maksumuse kohta

Viide:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm (PDF / DOC)


Aruandlus

Vajalikud sammud:

Toetuse kasutamise kohta on huvitegevuse pakkujal kohustus esitada vastavasisulise aruanne. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Aruanne

Viide:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse aruande vorm (PDF / DOC)