Huvihariduse ja -tegevuse õppemaksu (osalustasu) toetus

Kirjeldus:

Toetust saab taotleda lapsevanem või hooldaja oma lapsele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võru vald ja kes toetusperioodi alguse ehk 1. septembri seisuga on 7-19 aastane.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober. Toetus määratakse üheks toetusperioodiks, mis on 1. septembrist 31. maini. 

Huvikoolist või huvitegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust.

Toetuse suurus:

Toetuse määr on kuni 20 eurot õppuri kohta ühes kalendrikuus.

Kestvus:

Toetuse taotlusi menetletakse 45 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja lõppemisest. Väljamaksed toimuvad üldjuhul igakuuliselt lapsevanema või hooldaja taotluses näidatud arvelduskontole. Erandina makstakse perioodi september kuni detsember toetused välja hiljemalt 15. detsembriks.

Õigusaktid:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Sirle Muiste-Männik, telefon 514 7008, e-post sirle.muiste-mannik@voruvald.ee.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

 Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:

 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lapse nimi, isikukood, elukoht huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni nimi, huviharidus või huvitegevus milles laps või noor osaleb (eriala, huviringi nimi), õppemaksu või osatasu suurus ühes kuus ning taotleja info (nimi, isikukood, elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ja arvelduskonto number.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus

Viide: