Järvere-Sõmerpalu kergliiklustee ehitamine

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi aastatel 2017–2018.
 
Projekt on kaasrahastud kergliiklusteede toetusskeemist. Programmi eesmärk on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele kergliiklusteede rajamise kaudu. 
 
Projekti eesmärk on liiklusohutuse tõstmine. Projekti tegevustena ehitatakse kergliiklustee Järvere ja Sõmerpalu külade vahel, et tagada Nursipalu harjutusväljale liikumiseks kasutataval maanteel jalakäijate ohutu liiklemine. 
 
Projekti kogumaksumus oli 337 049,66 eurot, millest Eesti riigi toetus 236 492,21 eurot, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaasfinantseering 50 000 eurot ja valla omafinantseering 50 557,45 eurot.