Kääpa sotsiaalkeskuse energiatõhususe suurendamine

Projekti kaasrahastatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes". Meetme eesmärgiks on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

Projekti eesmärk on Kääpa sotsiaalkeskuse hoone rekonstrueerimine, hoones ohutu ja tervisliku sisekliima tagamine, panustades seeläbi hoone energiatõhususe suurendamisele.

Projekti käigus soojustatakse sotsiaalkeskuse välisseinad ja sokkel, vahetatakse välja hoone välisuksed ja aknad, renoveeritakse ventilatsiooni- ja küttesüsteem, soojustatakse pööningu põrandad, võetakse kasutusele päikeseelektrisüsteem ning vahetatakse olemasolevad valgustid välja uute energiasäästlike valgustite vastu.

Projekti kogumaksumus on 270 000 eurot, millest toetuse summa 170 100 eurot ja valla omafinantseering 99 900 eurot.

Projekti tegevusi viiakse ellu 02.09.2019-31.08.2021

Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.