Kaevetööloa taotlemine

Kirjeldus:

Kaevetöödeks loetakse järgmisi tegevusi:

 • süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
 • töö, mida tehes muudetakse maapinna kõrgust;
 • ehitusgeoloogilised puurimistööd.

Kaevetööd on lubatud teostada kaevetöödeloa alusel.

Avariikaevetöid võib kaevaja alustada kaevetööloata, teavitades kirjalikult kaevetöödest Võru Vallavalitsust, kaevetööde alale jäävate tehnovõrkude omanikke või valdajaid. Avariikohal peab olema tagatud nii sõidukite kui ka jalakäijate liiklusohutus.

Kaeveluba ei ole vaja järgmistel juhtudel:

 • kui kaevetööd kaasnevad ehitamisega ehitusseadustiku tähenduses, on kaevetööde teostamise aluseks ehitusluba või ehitusteatis eeldusel, et ehitusloa või ehitusteatise väljastamise aluseks on ehitusprojekt;
 • kaevetöödel eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja veel kinnistusraamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu tehnovõrke ja -rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga või ei ulatu maa-alale mõni seadusega sätestatud kaitsevöönd;
 • kalmistutel, v.a tehnorajatiste remonttööd

Kaevetööd on lõpetatud, kui kaevetöödega rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud. Tehnovõrkude rajamisel esitatakse kaevetööde lõpetamisel Võru Vallavalitsusel tehnovõrkude teostusdokumentatsioon digitaalsel andmekandjal.

Kestvus:

Kaevetööluba väljastatakse või sellest keeldumine otsustatakse 5 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Võru valla kaevetööde eeskiri

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Lembit Karolin, telefon 504 9458, e-post lembit.karolin@voruvald.ee


Taotlemine

Vajalikud sammud:

Esitage vormikohane taotlus vallavalitsusele vähemalt kolm tööpäeva enne kaevetööde algust, v. a avariitööd.

Taotluses märgitakse järgmised andmed:

 • taotleja nimi, registrikood või isikukood, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
 • töövõtja nimi, registrikood või isikukood, kontaktandmed;
 • kaeveala aadress, katastriüksuse tunnus;
 • kaevetööde alustamise ja lõpetamise aeg;
 • kaevetöödega rikutava/lahti kaevatava katendi liik ja pindala;
 • kaevetööde eelse olukorra taastamisel kasutatavad materjalid.

Taotlusele lisatakse kaevetööde joonis koos tööde kirjeldusega, vajadusel tänava sulgemise taotlus, liikluskorralduse muutmise skeem ja vajadusel täiendavad kooskõlastused.

Esitatav taotlus kooskõlastatakse:

 • kaeveala maa ja kaeveala piiratud asjaõiguse omanikuga;
 • kaeveala läbivate tehnovõrkude valdajatega;
 • Muinsuskaitseametiga, kui kaevetööd kavandatakse mälestisel või selle kaitsevööndis;
 • Keskkonnaametiga, kui kaevetööd kavandatakse kaitstaval loodusobjektil või selle kaitsevööndis;
 • tee omanikuga, kui kaevetööd kavandatakse teel või selle kaitsevööndis;
 • liinivedu korraldava ettevõtjaga, kui kaevetööde teostamiseks kavandatakse sulgeda tee, mille kaudu liigub ühistransport.

Vajaminevad dokumendid: