Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ VENTURO (registrikood: 11008826) (aadress Soisi, Sirgu küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62201) 05.03.2024 esitatud Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse (nõuetekohane taotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 05.03.2024 dokumendina nr DM-127289-3).
 
Taotletav Halla liivakarjäär asub Võru maakonnas Võru vallas Halla külas jäädes eraomandisse kuuluvale Luhamaa (tunnus 87401:003:0087; 100% maatulundusmaa) kinnistule. Kinnistu kuulub osaliselt taotlejale, taotlusele on lisatud kaasomaniku nõusolek. Taotletav mäeeraldis jääb Võru linnast ~10 km kaugusele kagusse ja Vastseliinast ~6 km kaugusele loodesse.
 
Taotletava liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,48 ha, sh mäeeraldise pindala 7,48 ha. Taotletava eraomandisse kuuluva täiteliiva aktiivse tarbevaru maht plokis 1 aT (veepealne) on 539 tuh m³ ning plokis 2 aT (veealune) 670 tuh m³. Kaevandatav varu on 736 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 60 tuh m³. Maavara kasutatakse ehitusmaterjalide ja -segude valmistamisel, üld- ja teedeehituses. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja metsamaaks.
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis kotkas.envir.ee/dokument/DM-127289-7
 
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 
 
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kurgsoo I turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Kagu-Eesti Turvas (registrikood 10125398, aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond) esitatud Kurgsoo I turbatootmisala keskkonnaloa nr VO-10 muutmise taotluse.
 
Kurgsoo I turbatootmisala keskkonnaloas soovitakse korrigeerida mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piire ning pikendada loa kehtivust 30 aasta võrra. Muid sisulisi muudatusi Kurgsoo I turbatootmisala keskkonnaloas teha ei soovita. Kurgsoo I turbatootmisala mäeeraldis asub Võru maakonnas Võru vallas jäädes Mustja küla ja Tagaküla territooriumile. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa jäävad riigiomandisse kuuluvale, Maa-ameti poolt hallatavale Kurgsoo turbatootmisala (katastritunnus 76701:002:0750, 100% turbatööstusmaa) kinnistule ning eraomandisse kuuluvale Vana Tare (katastritunnus 91801:001:1160, 100% maatulundusmaa) kinnistutele. Mäeeraldis hõlmab Kurgsoo turbamaardla (maavarade registri registrikaart nr 0253) vähelagunenud turba aktiivse  arbevaru 1 plokki, hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 2 ja 18 plokki, hõlmates 18 plokki osaliselt. Taotletavast mäeeraldisest jääb välja 0,78 ha suurune ala 18 ploki lõunaosast. Mäeeraldisest jääb välja kokku 0,96 ha suurune ala olemasoleva mäeeraldise põhja- ja idaosast. Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 74,27 ha. Kaevandatud maa kasutamise otstarve: taastuv soo.
 
Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee/); menetluse nr M-126560.

Räpo II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud GreenCapital OÜ (registrikood 14770919, Jussi, Alakülä, Võru vald, Võru maakond) esitatud Räpo II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse.

GreenCapital OÜ taotleb maavara kaevandamise keskkonnaluba Räpo liivamaardlal Räpo II liivakarjääri mäeeraldisel ehituskruusa ja täiteliiva kaevandamiseks.

Räpo liivamaardla Räpo II liivakarjääri mäeeraldis (pindala 3,79 ha) ja mäeeraldise teenindusmaa (pindala 4,21 ha) asuvad Võru maakonnas Võru vallas Koloreino külas eraomandisse kuuluvatel Kasesalu (katastritunnus 91701:001:2286; pindala 3,53 ha, maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) ja Kasemetsa (katastritunnus 91701:001:2368; pindala 2,25 ha, maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) maaüksustel.

Mäeeraldise pindala on 3,79 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,21 ha. Mäeeraldis hõlmab ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokki 2 aT, kus ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 45 tuh m3 (millest kaevandatav 37 tuh m3) ning täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 3 aT, kus täiteliiva aktiivne tarbevaru on 267 tuh m3 (millest kaevandatav 221 tuh m3). Räpo II liivakarjääris paikneb kaevandatav maavara osaliselt allpool põhjaveetaset.

Kattekihi (mulla ja moreeni) maht mäeeraldise alal (2. ja 3. plokil) on 18 tuh m 3, sellest mulla maht 11 tuh m3. Kaevandatud maavara kasutatakse ehituses ja teedeehituses. Ala korrastatakse metsamaaks ja veekoguks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/10222349 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-126851 dokument nr DM-126851-3.

Holsta liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK.VÕ-195416 muutmise taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaaamet on menetlusse võtnud TREV-2 Grupp AS (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond) esitatud Holsta liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK.VÕ-195416 muutmise taotluse.

AS TREV-2 Grupp kaevandab Holsta liivakarjääris maavara kaevandamise loa nr L.MK.VÕ- 195416 (kehtivusega kuni 24.10.2025) alusel. 01.12.2023 seisuga on keskkonnaregistris märgitud Holsta liivakarjääri mäeeraldisega seotud täiteliiva ja ehitusliiva aktiivse tarbevaru maht kokku 362,206 tuh m3. Kuna kahe aastaga ei jõuta seda varu kogust väljata ja karjääri ala korrastada, siis taotletakse loa pikendamist 15 aasta võrra.

Holsta liivakarjäär asub Võru maakonnas Võru vallas Holsta külas Holsta maardlas (registrikaardi nr 0834) eraomandis oleval katastriüksusel Karjääri (katastritunnus

87401:003:0084). Mäeeraldise pindala on 6,44 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,80 ha.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee/); menetluse nr M-126643.

Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 06.10.2023 numbriga DM- 125435-8). Ettevõte taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks ja vee erikasutuseks.

Taotletav Kurgsoo III turbatootmisala mäeeraldis asub osaliselt Võru maakonnas Võru vallas jäädes Tagaküla ja Mustja küla territooriumile (mäeeraldisest 31,90 ha) ning osaliselt Põlva maakonnas Põlva vallas Lahe küla territooriumil (mäeeraldisest 59,39 ha). Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa jäävad riigiomandisse kuuluvatele, Maa-ameti poolt hallatavale Kuresoo kinnistule (katastritunnus 91801:001:0020, 100% turbatööstusmaa) ning Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt hallatavatele Võru metskond 215 (katastritunnus 91801:001:0088), Sõmerpalu metskond 134 (katastritunnus 76701:002:0149), Erastvere metskond 150 (katastritunnus 38501:003:0829), Võru metskond 247 (katastritunnus 91801:001:0273), Võru metskond 317 (katastritunnus 91801:001:0069), Võru metskond 248 (katastritunnus 91801:001:0254), Erastvere metskond 150 (katastritunnus 38501:003:0829) ning Erastvere metskond 151 (katastritunnus 38501:003:0827) kinnistutele. Kinnistute sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Taotletava Kurgsoo III turbatootmisala mäeeraldise ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 91,29 ha. Taotletava Kurgsoo III turbatootmisala mäeeraldis kattub 23,24 ha ulatuses mahajäetud turbatootmisaladega. Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks maksimaalse kaevandamise mahuga 7 tuh t (Võru maakonnas 3 tuh t).

Taotletava vee erikasutuse eesmärgiks on turbatootmisala kuivendusvee juhtimine Orajõkke läbi Lahemõtsa kraavi ja Rabametsa kraavi. Turbatootmisalalt ärajuhitav kuivendusvesi moodustub  sademete ja lumesulamise veest. Kurgsoo III turbatootmisalalt eesvoolu lisanduv vooluhulk on ca 225 tuh m³ aastas. Kurgsoo III turbatootmisala kuivendusvee ärajuhtimiseks kasutatakse olemasolevaid Kurgsoo II turbatootmisala väljalaskusid ning uut väljalasku (asukoha koordinaadid X:6423760 Y:672061). Vee erikasutus puudutab maaparandussüsteemi eesvoolusid LAHEMÕTS ja Mustjasoo. Kurgsoo III turbatootmisala korrastamise suunaks on taastuv soo.

Keskkonnaloa nr KL-520336 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-125435 ja dokumentide nr DM-125435 all.

Warmeston OÜ keskkonnaloa L.ÕV/324635 muutmise taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Warmeston OÜ (registrikood  0945474, aadress Magasini tn 3-4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) 27.07.2023 esitatud keskkonnaloa L.ÕV/324635 muutmise taotluse, millega  taotletakse  luba  vee erikasutuseks,  jäätmete  käitlemiseks  ja  saasteainete  paiksetest  heiteallikatest  välisõhku väljutamiseks.

Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist kuna on vaja kaasajastada välisõhu osa, mille jaoks on koostatud nõuetele vastav LHK projekt. Vee erikasutus ja jäätmete taaskasutuse osas loas muudatusi ei ole. Taotletakse tähtajatut keskkonnaluba, kus on nõuetele vastavalt kajastatud kõik kolm valdkonda: saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku, jäätmete käitlemine ja vee erikasutamine. Ettevõtte tootmisterritooriumi aadress on Saekaadri, Järvere küla, Võru vald, Võru maakond (katastritunnus 76702:002:1920; sihtotstarve 100% tootmismaa).


Warmeston  OÜ  on  puidugraanuleid  tootev  ettevõte,  põhitegevusalaks  on  puidust  tarbe-  ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine (EMTAK 16291). Ettevõtte territooriumil on 18 heiteallikat:  3  katelt  K1,  K2  ja  K3.  Heiteallikat  K3  (0,11  MWth)  "pelleti  katla  korsten" kasutatakse  kontoriruumide  kütmiseks.  K1  (5,92  MWth)  aurukatla  ja  K2  (9,41  MWth) trummeliini soojust kasutatakse tootmisprotsessis (kuivatusliinidel) saepuru jne kuivatamiseks enne  pressi,  kus  toimub  graanulite  moodustamine.  Kütustena  kasutatakse  puiduhaket, tükkturvast ja oma toodetud puidugraanuleid. Uued heiteallikad: mobiilne hakkur (V1), saepuru aun (V2), hakke aun (V3), hakke etteanne (V4), hakkimine autokasti (V5), hakkimine auna (V6), saepuru etteanne (V7), pelleti laadimine (V8), remondi töökoda (V9), katla küttehakke etteanne  (V10),  kuivati  küttehakke  etteanne  (V11),  kuiva  puru  ladu  (V12),  tankla  (V13), kottfilter 1 (V14) ja kottfilter 2 (V15).


Keskkonnaloa  nr  L.ÕV/324635  muutmise  taotlusega  ja  muude  asjasse  puutuvate dokumentidega  saate  tutvuda  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS (kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-125192, dokument nr DM-125192-4.

Kasaritsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Erle Puuseppa Kasaritsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 01.06.2023 numbriga DM-124996-1). Ettevõte taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks.
 
Taotletav  mäeeraldis  paikneb  Võru  maakonnas  Võru  vallas  Kasaritsa  külas.  Taotletava mäeeraldise  teenindusmaa  pindala  on  10,71  ha  ja  mäeeraldise  pindala  9,58  ha.  Kasaritsa liivakarjääri  teenindusmaa  kattub  katastriüksustega  „Vardjamäe"  (katastriüksuse  tunnus 91804:003:0043, pindala 11,0 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, eraomand). Käesolevaga taotletakse  maavara  kaevandamise  keskkonnaluba  Kasaritsa  maardla  maavaravaru  ploki  1 täiteliiva aktiivse tarbevaru kaevandamiseks (1256 tuh m3). Keskmine tootmismaht aastas 84 tuh m3. Maavara on kasutatav ehituses ja tee-ehituses. Luba taotletakse 15 aastaks. Kaevandatud maa korrastamise suund on maatulundusmaa.
 
Keskkonnaloa  nr KL-519603 taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate dokumentidega  saab  tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS (kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124996 ja dokumentide nr DM- 124996 all.

Aktsiaselts TOFTAN keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts TOFTAN (registrikood 10135758, aadress Varese küla, Võru vald, Võru maakond) 26.06.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1017916-5.
 
Aktsiaselts TOFTAN omab saasteainete väljutamiseks välisõhku, vee erikasutuseks ja jäätmete käitlemiseks ühist keskkonnaluba L.ÕV/330550. Aktsiaselts TOFTAN põhitegevusalaks on saematerjali tootmine (EMTAK 16101). Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/330550 muutmist, kuna keskkonnaluba tuleb viia kooskõlla Keskkonnaministri määrusega nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid". Tehnoloogilises osas muutusi ei ole.
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-124445, dokument nr DM-124445-9.

Osaühingu Osula Graanul keskkonnaloa nr L.ÕV/325676 muutmise taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühing Osula Graanul (registrikood 10756673, aadress Humala tn 2, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 14.06.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse nr T-KL/1015689-3.

Osaühing Osula Graanul omab saasteainete väljutamiseks välisõhku ja põhjavee võtmiseks ning heit-  ja  sademevee  suublasse  juhtimiseks  ühist  keskkonnaluba.  Osaühing  Osula  Graanuli põhitegevuseks on muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms (EMTAK kood 16109). Osaühingu Osula Graanul käitise asukohaks on Võru maakond, Võru vald, Varese küla  (katastritunnus  91701:001:0829;  100%  tootmismaa).  Osula  Graanul  OÜ  tegeleb puidugraanulite  ehk  pelletite  tootmisega  ümarpuidust  ja  puidutööstuse  kõrvalproduktidest  (nt saepuru,  laastust).  Kokku  toodetakse  aastas  350  000  tonni  pelletit.  Ettevõtte  taotleb keskkonnaloa  nr  L.ÕV/325676  muutmist,  kuna  lisatakse  juurde  uus  heiteallikas,  milleks  on diiselkütuse  mahuti,  kehtivas  loas  on  olnud  ebatäpne  number,  seetõttu  hinnatakse taotlusprojektis biomassi põletamisel välisõhku eralduvat süsinikdioksiidi aastast heitkogust ja lisaks viiakse keskkonnaloa koosmõju arvutused vastavatusse uue Osula Energia keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Keskkonnaloa  taotlusega  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/),  menetluse  nr M-124636, dokument nr DM-124636-5.

Osula Energia OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osula Energia OÜ (registrikood 12534988, aadress Humala tn 2, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 01.06.2023 esitatud keskkonnaloa esmataotluse nr T-KL/1018298-2. Osula Energia OÜ käitise asukohaks on Võru maakond, Võru vald, Varese küla (katastriüksus 91701:001:0829).

Osula Energia OÜ omab järgnevaid keskkonnalube ja registreeringuid: saasteainete väljutamiseks õhusaasteluba - L.ÕV/325712, tuha käitlemiseks (taaskasutus väetisena) ning puitpakendite taaskasutamiseks energia saamise eesmärgil (põletamine kuni 5 t/a) omab ettevõte jäätmeluba L.JÄ/331789 ning jäätmete registreeringut JÄ/332494. Osula Energia OÜ tegeleb elektri- ja soojuse koostootmisega. Koostootmisjaamas kasutatakse kütusena hakkepuidu (metsahake) ja puukoore segu ning katla põletusseadme summaarne võimsus soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 2 x 23,85 MW ehk kokku 47,7 MW. Kokku põletatakse aastas maksimaalselt 267 000 t hakke ja puurkoore segu. Kavandatava keskkonnaloa taotlusega jätkatakse Osula Energia koostootmisjaamas olemasolevaid tegevusi samadel tootmisvõimsustel. Keskkonnaloa uuendamisel täpsustatakse ja täiendatakse järgmisi tegevusi: soovitakse viia Osula Energia OÜ keskkonnaluba ühtsetele keskkonnaloa vormidele, asjakohastada koostootmisjaama heitkogused vastavalt uuetele mõõtmistulemustele ning põletusseadmete heitkogused viidi vastavusse keskkonnaministri määruse nr 59 „Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" nõuetele ja korrigeerida koostootmisjaamas tekkiva tuha kogust kuni 4500 t/a, mis suunatakse väetisena kohalikele põllumeestele.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-124635, dokument nr DM-124635-4.

Loosi III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aivar Pajupuu esitatud  Loosi III liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa esmataotluse.

Aivar Pajupuu taotleb keskkonnaluba Loosi liivamaardlal (maardla registrikaardi nr 821) Loosi III liivakarjääri mäeeraldisel täiteliiva kaevandamiseks, et kasutada karjääri materjali piirkonna teedeehituses ja ehitustöödel.

Taotletav Loosi III liivakarjäär asub Võru maakonnas Võru vallas Loosi külas eraomandisse kuuluval kinnistul Johanimetsa (katastritunnus 87401:002:0132). Taotletav  mäeeraldis  hõlmab  täielikult  Loosi  liivamaardla  (registrikaart nr 821)  täiteliiva aktiivse tarbevaru 10 plokki.

Tegemist on uue mäeeraldisega. Taotletava mäeeraldise pindala on 3,37 ha ja selle teenindusmaa pindala on 4,15 ha. Mäeeraldisega seotud varu on järgmine: täiteliiva aktiivne tarbevaru on 180 tuh m³ ja kaevandatav  varu 137 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 15 tuh m³. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat. Loosi III liivakarjääris paikneb kaevandatav maavara põhjaveetasemest kõrgemal. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks.

Keskkonnaloa  taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/); menetluse nr M-123864.

Pugastu II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühingu Eesti Killustik (registrikood 10126848, aadress Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond) esitatud Pugastu II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa esmataotluse.

Taotletav Pugastu II liivakarjäär asub Võru maakonnas Võru vallas Juba külas, jäädes riigiomandisse kuuluvatele Võru metskond 123 (kat. tunnus 91804:001:0167) ja Võru metskond 124 (kat. tunnus 91804:001:0168) kinnistutele. Kinnistute valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Taotletava mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,42 ha, sh mäeeraldis pindalaga 15,94 ha. Taotletav mäeeraldis asub Nursipalu harjutusväljaku piiranguvööndis. Taotleja soovib uue mäeeraldise kasutuselevõtuga säilitada ja laiendada oma senist tegevust kaevandamise valdkonnas ning varustada Nursipalu harjutusvälja kavandatavat laiendust selleks vajaliku materjaliga.

Taotletav mäeeraldis asub Pugastu liivamaardlal (maardla registrikaardi nr 88). Taotletava ehitusliiva (plokk 4 aT) aktiivne tarbevaru mäeeraldisel on 798,0 tuh ning täiteliiva varu (plokk 5 aT) on 199,0 tuh . Mäeeraldise ehitusliiva kaevandatav varu 105,9 tuh m³ ning mäeeraldise täiteliiva kaevandatav varu 176,5 tuh m³. Pugastu II liivakarjääris kaevandatav ehitus- ja täiteliiv sobivad kasutamiseks nii üld- kui teedeehituses. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 75 tuh m³. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat. Pugastu II liivakarjääris paikneb kaevandatav maavara põhjaveetasemest kõrgemal. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/); menetluse nr M-123710.

AS LAPI MT keskkonnaloa muutmise menetlusse võtmine

Võru vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS Lapi MT (registrikood 10084819, aadress Tehnika tn 2, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond) 03.03.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/322674 muutmise taotluse.

Aktsiaselts Lapi MT käitise asukohaks on Tehnika 2, Tehnika 2a, Tehnika 2b ja Tehnika 6a, Parksepa alevik, Võru vald (katastritunnused 91801:003:0470, 91801:003:1400, 91801:003:0050, 91801:003:0075). Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses muutustega heiteallikate koosseisus ning tootmisprotsessis kasutatavate värvide, kruntide ja lahustite nomenklatuuris ning tarbitavates kogustes.

Ettevõtte aktsiaselts Lapi MT põhitegevusalaks on metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine. Käitisesse on paigaldatud 2 kütteseadet koguvõimsusega 0,282 MWth. Kasutusel on õhkkütte katel ja puukütteahi. Õhkkütte katlas saab põletada kas kerget kütteõli või LPG vedelgaasi, vahetades selleks vajadusel põleteid. Heiteallikaid kokku on kümme: keevitushall, gaasi-plasmalõikus ESOP, gaasi-plasmalõikus AJAN, värvimisruum, pulbervärvimine, kütteseadme korsten, puukütteahi ja keevitamine, keevitus (uste tootmine) ja uued heiteallikad laserlõikepink ja keevitusrobot.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-123191, dokument nr DM-123191-6.

ART ML OÜ keskkonnaloa muutmise menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ART ML OÜ (registrikood 12176804, aadress Lao, Osula küla, Võru vald, Võru maakond) poolt 03.02.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/332699 muutmistaotluse.

ART ML OÜ taotleb keskkonnaluba paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks, mille käitis asub aadressil Lao, Osula küla, Võru vald, Võru maakond (katastritunnus 91804:003:0350). Loa muutmist taotletakse eelkõige ettevõtte tegevuskoha muutusega. Seoses sellega muutuvad heiteallikad ning nende asukohad. Samuti on täpsustunud käitises kasutatavad kemikaalid ja nende kogused ning kasutatava kütuse liik ja kogus. Lisaks vajab ettevõte oma tegevuseks õhusaasteluba.

ART ML OÜ tegeleb rasketehnika värvimisteenusega. Lisaks veel rasketehnika sildade ja mootorite remondi ning hooldusega, kere keevitus- ja värvimistöödega ning ka busside, kaubikute ja veoautode remondi, keretööde ning värvimisega. Käitises on üks diiselküttel töötav katel nimisoojusvõimsusega 0,053 MWth, mis on ühtlasi käitise ülesseatud summaarne nimisoojusvõimsus. Tootmisterritooriumi suurus on 12735 m² ning maakasutuse sihtotstarve on 100% tootmismaa.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-123294, taotlus T-KL/1013843-2.

Paloveere kruusakarjääri keskkonnaloa pikendamise taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tariston  AS  (registrikood  10887843,  aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn) Paloveere kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa  nr DM-121596-4 pikendamise  taotluse.

Tariston AS taotleb keskkonnaloa pikendamist  Paloveere  kruusakarjääri  mäeeraldisele, mis  paikneb Võru  vallas  Paloveere  külas eraomandis oleval Katlapera kinnistul (katastritunnus 87401:003:0094). Tariston  AS  taotleb  Paloveere  kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/323633 kehtivusaja pikendamist 15 kalendriaasta võrra, s.o. tähtajani 07.11.2038. 

Kaevandaja andmetel  pole  Paloveere  kruusakarjääris  kaevandamist  toimunud  ning  mäeeraldisel on kaevandamiseelne olukord. Kaevandaja plaanib esimesel võimalusel vastavalt nõudlusele kaevandamistegevust  Paloveere  mäeeraldisel  alustada  ning  karjäär  vastavas  ulatuses ammendada. Pärast  varu  ammendamist  plaanitakse  ala  korrastada  metsamaaks.

Keskkonnaloa  nr L.MK/323633 taotlus  ja  muud  asjasse  puutuvad  dokumendid  on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-121596 ja dokumentide nr DM-121596 all.

SW ENERGIA OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ettevõtte SW ENERGIA OÜ (registrikood 11963782, aadress Tehnika tn 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond) esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/325725 muutmise taotluse.

Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist katlamajale, mille aadressiks on Kesk tn 14, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond (katastritunnus 91801:003:0051). Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Ettevõte varustab Parksepa kaugküttepiirkonda soojusenergiaga.

Ettevõte soovib keskkonnaluba muuta seoses ümberkorraldustega katlamajas. Kütusena hakatakse kasutama lisaks hakkepuidule ka tükk- ja freesturvast. Ühe 4,5 MWth tahkekütusekatla asemele paigaldatakse katlamajja kaks 0,847 MWth soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega tahkekütusekatelt ja üks 2,44 MWth soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega põlevkiviõlil töötav katel.

Tahkekütusekatlad töötavad vastavalt soojusenergia vajadusele kas koos või eraldi. Mõlemad katlad on varustatud eraldi korstnaga. Põlevkiviõlil töötavat katelt kasutatakse tipu- ja avariikatlana. Käitises on kokku 4 heiteallikat: kaks puidukatla korstent, üks õlikatla korsten ja kütusemahuti ventilatsioon. Põletusseadmete summaarne nimisoojusvõimsus on 4,134 MWth. Kütusena kasutatakse aastas kuni 3300 tonni puiduhaket või 3300 tonni tükkturvast või 3300 tonni freesturvast ja kuni 400 tonni põlevkiviõli.

Keskkonnaloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa nr L.ÕV/325725 eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu. Keskkonnaloa nr L.ÕV/325725 muutmise taotlusega, loa ning otsuse eelnõudega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-121936, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1015320-2 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-121936-4 alt.

Warmeston OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse

Võru vallavalitsus teatab, et on võtnud menetlusse Warmeston OÜ (registrikood 10945474, aadress Magasini tn 3-4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) esitatud keskkonnaloa (nr L.ÕV/324635) muutmise taotluse.

Ettevõttele on antud välisõhu saasteluba L.ÕV324635, vee erikasutusluba nr L.VV/324978 ning jäätmekäitleja registreering RE.JÄ/514502. Ettevõttele antud jäätmeluba L.JÄ/329597 kehtis kuni 27.08.2022. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses loale jäätmete ja vee eriosa lisamisega ning ühise keskkonnaloa väljastamisega. Välisõhu osas hetkel muudatusi ei taotleta, kuna kehtivate nõuete järgi uue LHK projekti koostamine on ajamahukas ning selleks kulub rohkem aega. Samuti ei taotleta sisulisi muudatusi vee erikasutuse osas. Käitis asub aadressil Saekaatri (katastritunnus 76702:002:1920), Järvere küla, Võru vald, Võru maakond.

Warmeston OÜ on puidugraanuleid tootev ettevõte. Tööks vajaminev vesi (34400 m 3/a) võetakse puurkaevust katastri numbriga 10789, tekkiv reovesi juhitakse kogumismahutisse. Ettevõttes puiduhakke ja -jäätmete põletamise käigus tekkinud tuhk hoiustatakse spetsiaalses konteineris. Ettevõte taotleb tootmistegevuse käigus tekkinud tuha ringlusse võtmist ning puidujäätmete ja puitpakendite (puitalused, mille korduskasutus või ringlussevõtt ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas) põletamist.

Keskkonnaloa  muutmise  taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/)  valides menüüribalt „Keskkonnaload"  alammenüü „Keskkonnalubade  taotlused  ja  menetlused" ning sisestades menetluse numbri DM-122116.

Mittetulundusühingu Võru Jäätmekeskus keskkonnaloa muutmise taotlus

Teatame, et mittetulundusühingu Võru Jäätmekeskus (registrikood 80279080, aadress Jüri tn 11, Võru linn, Võru maakond) on esitanud keskkonnaloa nr L.JÄ/332341 muutmise taotluse, millega taotletakse jäätmekäitlustoimingu (R13- ladustamine) ning jäätmekoodide (02 01 03, 03 01 05, 03 03 01) eemaldamist loalt. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Komposteerimisväljaku (katastritunnus 87403:001:0103), Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond.

Aktsiaseltsi Rauameister paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise ja jäätmete käitlemis keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud aktsiaseltsi Rauameister (registrikood: 10007813, aadress Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Pärna tee 20, 65566) 30.09.2021 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise ja jäätmete käitlemis keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) nr L.ÕV/319311 muutmise taotluse.

Aktsiaselts Rauameister omab tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr L.ÕV/319311. Aktsiaseltsi Rauameister põhitegevusalaks on tõste- ja teisaldusseadmete tootmine (EMTAKi kood 28221). Käitises asuvad: gaasi- ja plasmalõikuse-, ettevalmistus-, keevitus-, metalliliivapuhastus-, värvimis- ja montaažitsehh. Käitis asub aadressil Pärna tee 20, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond, tootmisterritoorium hõlmab seitset katastriüksust: 91801:005:0190; sihtotstarve tootmismaa 100%, 91801:005:0720; sihtotstarve tootmismaa 100%,91801:005:0005; sihtotstarve tootmismaa 100%, 91801:005:0009; sihtotstarve tootmismaa100%, 91801:005:0071; sihtotstarve tootmismaa 100%, 91801:005:0058; sihtotstarve tootmismaa 100% ja 91801:005:0059; sihtotstarve transpordimaa 100%. Käitise krundid piirnevad läänest ja põhjast tootmismaaga ja ühiskondlike ehitiste maaga, edelast - elamumaaga, lõunast ja idast - maatulundusmaaga. Käitises kasutusel olevate põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1.794 MWth, mille tarbeks kasutatakse aastas kuni 200 tuh. Nm³ vedeldatud naftagaasi (LPG). Tootmises kasutatakse aastas kuni 42.997 tonni kemikaale, õhku võib eralduda kuni 14.919 tonni lenduvaid orgaanilisiühendeid aastas. Liivapritsimisjäätmeid tekib aastas 400 tonni. Liivapritsiga töödeldakse ainult puhast metalli, mis eeldab, et kasutatud liivas on ainult rooste lisand. Liivapritsimisjäätmeid taaskasutatakse käitise territooriumil pinnase täitematerjalina. Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/319311 muutmist, kuna valminud on uus tootmishoone koos uute heitallikatega ja muutunud on toorme kasutamise kogused.

Keskkonnaloa taotlus GartnerGrupp OÜ Vahtramäe (katastritunnus 91804:003:1910), Verijärve küla, Võru vald

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ettevõtte Gartner Grupp OÜ (registrikood 14566691,aadress Tallinna mnt 50a, Võru linn, Võru maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks ja tema käitluskoht asub aadressil Vahtramäe (katastritunnus 91804:003:1910), Verijärve küla, Võru vald. Ettevõtte ehitustegevuse käigus saadav pinnas ja kivid sõelutakse, mille tulemusena eraldatakse muld ja maakivid, mida kasutatakse teede ja tänavate ehitamisel ning haljastuses

Osula Graanul OÜ keskkonnalubade muutmise taotlus

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osula Graanul OÜ (registrikood 10756673, aadress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Humala tn 2, 10617) graanulitehase keskkonnalubade nr L.ÕV/325676 ja L.VV/325615 muutmise taotluse.

Ettevõte soovib suurendada veehaardest Osula Graanuli puurkaevust (52532) võetavat veekogust kuni 8500 m3 kvartalis, 34 000 m3 aastas (93 m3/d). Põhjaveevõtukoguste suurendamine on seotud sellega, et varasematel aastatel on ettevõte ületanud mõnedes kvartalites lubatud veekogust. Kuigi ettevõtte veetarve on suhteliselt stabiilne ja ühtlane, võib erinevates kvartalites tekkida kõikumisi, mis on seotud remont- ja hooldustöödega ning muude ettenägematute probleemidega.

Aktsiaseltsi Toftan keskkonnalubade muutmise taotlus

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Toftan keskkonnalubade muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Ettevõte omab vee erikasutusluba nr L.VV/328289, 09.05.2018 jäätmeluba nrL.JÄ/330532 ja õhusaasteluba nr L.ÕV/330550, milles on käitiseks Võru vallas Varese külas asuv saetööstus. Ettevõtte põhitegevusalaks on saematerjalide tootmine (EMTAK 16101) ning kõrvalalaks auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301).

Keskkonnalube muudetakse lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 6210 lõikest 2, mille järgi vormistab loa andja enne 2020. aasta 1. jaanuari välja antud jäätmeloa, vee erikasutusloa, veeloa, õhusaasteloa ja kaevandamisloa mõistliku aja jooksul KeÜS § 53 lõike 3 alusel kehtestatud andmekoosseisuga keskkonnaloaks.

Umbsaare Auto OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Võru Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet võtnud menetlusse Umbsaare Auto OÜ (registrikood 12964751) esitatud keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaluba annab loaomanikule õiguse:

  • jäätmete taaskasutamiseks (korduskasutuseks ettevalmistamine- R3k, R5k, ladustamine – R13) (JäätS § 73 lg 2 p 2);
  • ohtlike jäätmete taaskasutamiseks (romusõidukite demonteerimine - R12s, demonteeritud osade korduskasutuseks ettevalmistamine - R5k, ladustamine - R13) (JäätS § 73 lg 2 p 3);
  • metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus (korduskasutuseks ettevalmistamine – R5k, ladustamine - R13,) (JäätS § 73 lg 2 p 4).

Keskkonnaloa muutmise taotluse teade: Võru vallas Puiga külas Tööstuse 6

Võru Vallavalitsus annab teada, et Danpower Eesti AS (registrikoodiga 10351812, aadressil Vilja tn 14, 65606 Võru vald, Võru maakond, edaspidi ka ettevõte) esitas 01.12.2020 Keskkonnaametile keskkonnaloa nr L.ÕV/325932 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse T-KL/1006010.

Tähtajatu  keskkonnaluba  on  antud  ettevõtte  Võru  vallas  Puiga  külas  Tööstuse  6  asuvale katlamajale. Ettevõte   taotleb   keskkonnaloa   muutmist   seoses   katlamajja   reservkatla paigaldamisega ja muudatustega keskkonnaalases seadusandluses.

Keskkonnaloa  muutmise  taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/)  valides menüüribalt „Keskkonnaload"  alammenüü „Keskkonnalubade  taotlused  ja  menetlused" ning sisestades menetluse numbri M-112436.

Teade keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Keskkonnamet teatab, et on menetlusse võtnud Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398, aadress: Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) keskkonnaloa taotluse Võrumaal Võru vallas Mustja külas Kurgsoo turbatootmisala (registriosa nr 687041,katastritunnus 76701:002:0750), Tagaküla külas Vana-Tare (registri osa nr 528941, katastritunnus 91801:001:1160) ja Mäeküla külas Antoni (registriosa nr 1031041, katastritunnus 76701:002:1730) maaüksustel asuvalt Kurgsoo I turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse (Miilimäe kraav, VEE1048822, mis on ühtlasi maaparandussüsteemi avatud eesvool VANA-TARE TALU) ühe väljalasuga.

Keskkonnaloa taotlus (DM-108879-3) ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetlus M-108879.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Tagaküla Kurgsoo II turbatootmisala

Võru Vallavalitsus annab teada, et Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398) (aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) esitas 26.06.2020 Keskkonnaametile nõuetele vastava keskkonnaloa taotluse, milles taotleb vee erikasutusõigust Kurgsoo II turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse. Kurgsoo II turbatootmisala asub Põlva ja Võru maakondade piiril. Põlvamaal Põlva vallas Lahe külas asub Kurgsoo turbatootmisala maaüksus (registriosa nr 1014838, katastriüksused 38501:003:0828 ja 38501:003:0830) ning Võrumaal Võru vallas Tagaküla külas asuvad Mäe-Rebo (registriosa nr 350641, katastritunnus 91801:001:0049), Soo-Hindriku (registriosa nr 576841, katastritunnus 91801:001:0510), Jaaska-Hindriko (registriosa nr 205041, katastritunnus 91801:001:0232) ja Raba (registriosa nr 635841, katastritunnus 91801:001:1320) maaüksused.

Ettevõte omab Kurgsoo II turbamaardlas kaevandamiseks maavara kaevandamise keskkonnalubasid nr VO-015 ja nr 5 (Põlm5). Vee erikasutusõigust taotletakse kehtivusega kuni 27.07.2025.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr 109091, dokumendi nr DM-109091-6.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse O-I Estonia AS (registrikood 10088776) esitatud keskkonnaloa (L.MK/323847) muutmise taotluse. Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis registreeritud 07.05.2020 nr M-109850 ning täiendatud taotlus on registreeritud 18.06.2020 nr M-109850-4.

Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses jäätmete tekitamise ja taaskasutamisega Tabina IV liivakarjääris vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 59 ja § 41 lg-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2p-dele 2 ja 7. Käitluskoht asub aadressil Võru maakond, Võru vald, Sutte küla, Imara-Tabina liivakarjäär (katastriüksuse tunnus 91701:001:0398).

Digitaalselt on keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad Keskonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee.