Koolid

 Võru valla koolides õpib 2023.-2024. õppeaastal 1060 õpilast, esimestesse klassidesse astus 103 õpilast.

Parksepa Keskkool

Võru tee 4, Parksepa alevik 65509 Võru vald

Telefon 786 8717
E-post info@parksepa.werro.ee
Veebileht parksepa.werro.ee
Facebooki leht
Instagram
Direktor Aigi Sikkal

Parksepa Keskkooli logo

Vastseliina Gümnaasium

Petseri tn 6, Vastseliina alevik 65201 Võru vald
Telefon 785 1165
E-post kool@vastseliina.edu.ee
Veebileht vastseliina.edu.ee
Facebooki leht
Direktor Kristi Pettai

Kääpa Põhikool

Kooli tee 25, Kääpa küla 65545 Võru vald
Telefon 5330 7063
E-post kool@koopakool.edu.ee
Veebileht koopakool.edu.ee
Facebooki grupp
Direktor Kaire Hääl
Kääpa Põhikooli logo

Osula Põhikool

Koolimaja, Osula küla 66602 Võru vald
Telefon 789 5333
E-post osulapk@osulapk.ee
Veebileht osula.edu.ee
Facebooki leht
Direktor Anti Ossis
Osula Põhikooli logo

Puiga Põhikool

Järve tn 7, Puiga küla 65502 Võru vald
Telefon 782 8088
E-post puigakool@gmail.com
Veebileht puigapk.edu.ee
Facebooki leht
Direktor Siiri Plangi
Puiga Põhikooli logo

Orava Kool

Solda tee 22/1, Orava küla 64101 Võru vald
Telefon 5333 8516
E-post kool@orava.ee
Veebileht orava.edu.ee
Facebooki leht
Direktori ülesandeid täidab Ene Säinast
Orava kooli logo

 

Kutseharidust ja täiskasvanuharidust saab Võru vallas omandada

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses

Kooli tee 1, Väimela alevik 65566 Võru vald
Telefon 785 0800
E-post ewers@ewers.ee
Veebileht ewers.ee
Facebooki leht
Instagram
Direktor Eveli Kuklane

 


Üldhariduskoolid

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb kuus üldharidust pakkuvat kooli.

Nii põhiharidust kui ka keskharidust on võimalik omandada kahes koolis:

 

Parksepa Keskkool

 

15. oktoobril 1875. aastal asutatud kolmeklassilisest Väimela Rammuli vallakoolist on välja kasvanud Parksepa keskkool. Viimast nime kannab kool alates 1989. aastast.

Parksepa keskkoolis töötavad inimesed, kes teevad oma tööd südame ja hingega. Nad oskavad tekitada koolirõõmu ja seda hoida. Koolis on selle asutamisest alates valitsenud uuenduslik vaim, samas on suudetud au sees hoida kooli traditsioonilisi väärtusi ja tõekspidamisi. Pikaajalised laulu- ja sporditraditsioonid on toonud kuulsust nii siin kui ka sealpool piiri. Viimasel ajal on juurde tekkinud massiliselt leiutajaid ning kooli on tunnustatud 2012. ja 2017. a tiitliga "Parim leiutajate kool". Parksepa Keskkool on kahel korral kandideerinud üleriigilisel aasta kooli konkursil ja tulnud mõlemal korral 10 finalisti hulka. Koolis tegutseb palju huviringe ja aktiivne õpilasesindus ning valitseb sõbralik õhkkond. Koolil on oma spordikompleks koos multispordiväljakutega, jõusaal, raamatukogu ja muuseum. Kooli moto on "Tegutseme üheskoos!".

 

Parksepa keskkooli vilistlane Kaisa Timmi on iseloomustanud kooli nii:

P - pühendumus

A - abivalmidus

R - rõõmsameelsus

K - kokkuhoidvus

S - soojus

E - erilisus

P - pöörasus

A - asjalikkus

 

Projektid ja liikumised, milles kool osaleb:

 • Tervist Edendav Kool (TEK)
 • Liikuma Kutsuv Kool (LKK)
 • Sport Koolis
 • Õpikojad ja TÜ teaduskool
 • Mondo Maailmakool
 • WasteArt
 • Erasmus+
 • Noorkotkad ja kodutütred
 • KIK
 • Õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste mäng (Vepa)
 • Euroopa Liidu koolipiima kava
 • Euroopa Liidu koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava
 • Eesti pandipakend
 • Paindlike õpivõimaluste loomine Võru valla hariduslike erivajadustega õpilastele
 • Vahetusõpilaste programm
 • ELO
 • Köögiviljakolmapäevad

 

Parksepa keskkooli huviringid>>

Parksepa keskkooli arengukava>>

 

Vastseliina Gümnaasium

 

Kooliharidus Vastseliinas on võrsunud kiriku rüpest. Talulastele mõeldud kihelkonnakoolist on välja kasvanud praegune Vastseliina gümnaasium. Vastseliina koolihariduse andmise kohta on koostatud ka põhjalik ülevaade.

Vastseliina gümnaasiumi missiooniks on elukestvale õppimisele orienteeritud teadlike valikutega noore kujundamine. Kooli põhiväärtusteks on ausus, avatus, hoolivus ja koostöö.

Kooli motoks on: „Mitmekülgse hariduse alustala."

Vastseliina gümnaasiumiga samas hoones tegutseb veel Vastseliina muusikakool.

Peamised üritused Vastseliina gümnaasiumis on kooliaasta avaaktus, spordinädal, õpetajate päev, jõulupeod, jõululaat, sõbrapäev, lahtiste uste päev ja kogukonnapäev. Viimastel aastatel ka traditsiooniks saanud ka maakondlik 1.-3. klasside teadmuspäev.

Vastseliina gümnaasiumi huviringid>>

Vastseliina gümnaasiumi arengukava

 

Põhiharidus:

Kääpa Põhikool

 

Kääpa külas jõuti omaette kooli rajamiseni XIX sajandi teisel veerandil. Esimesed teated korrapärasest koolitööst Kääpal pärinevad aastast 1835. Juhan Kausta poolt koolimaja asemeks antud maatüki peale toodi Rinne talu maadelt ja laoti uuesti üles 3 korda 3 sülla suurune tare, millele tehti savipõrand ja kaks nelja ruuduga akent ning pandi uus õlgkatus. Järgmine, XIX sajandi keskpaiku rajatud koolimaja koos hilisema juurdeehitusega, on Võrumaa vanima maa-koolihoonena tänapäevani kasutuses. Õppetöö selles majas lõppes seoses uue hoone valmimisega 2002. aastal. Praegu asub majas kooli muuseum ja arhiiv. Praeguse koolihoone nurgakivi pandi 17. juunil 1938. 2002. aastal algas kooli ajaloos jällegi uus ajajärk - valmis juurdeehitus ja renoveeriti vana hoone. Tegu on igati modernse koolihoonega, milles on täissuuruses võimla ja avarad klassiruumid. 

Kääpa põhikool on õppija- ja töötajasõbralik intelligentne haridusasutus, kus väärtustatakse keskkonda, kultuuri, teadmisi, kodu, tervist, loovust ja koostööd. Väärtuste keskmes on õpilane, keda toetavad oma teadmistega haridusasutuse töötajad, ettevõtlikud lapsevanemad ja koostööpartnerid. Kääpa põhikool tagab õpilastele võimaluse omandada laiapõhjaline õpilaste huve ja paikkonna eripära arvestav põhiharidus tema elukoha lähedal, mis võimaldab konkurentsivõimelisena jätkata õpinguid ja tagab oskuse ühiskonnas toime tulla.

Koolis peetakse traditsioonilisi sündmusi. Lisaks korraldab tegevusi ja erinevaid sündmusi Kääpa põhikooli õpilasesindus. Kääpa põhikoolis on ka oma kodutütarde ja noorkotkaste rühm. Kääpa põhikooli hoones tegutseb veel Kääpa raamatukogu.
 

Õppetööd toetavad tegevuse, projektid ja liikumised, milles kool osaleb:

 • Ettevõtlik kool
 • Kiusamisvaba Kool
 • Erasmus+
 • KIK
 • Nordplus
 • VEPA
 • Globe

Kääpa põhikooli huviringid

Kääpa kooli arengukava


Osula Põhikool

  
Osula  põhikool asub Osula südames. Osula on põline küla,  mis asub looduslikult kauni Võhandu jõe kaldal. Jõgi on sügav ja kõrgete kallastega juba oma ülemjooksul, kus nimetatakse teda Pühajõeks.

Juba XVIII sajandi kuuekümnendatel aastatel tehti siin rehetaredes laste õpetamise katseid. Kes vähegi lugemist ja mõnda lauluviisi oskas, see pandi õpetama. Nii alustas Lilli vald oma kooli Reinomäel, kus asub mälestuskivi. Mustja vald alustas Kivi talus ja Osula vana Savikõrtsi taga. Kui vallad oma jõud ühendasid, saadi valmis kaks koolimaja. Nii hakkasid 1866. aastal Sõmerpalu, Lilli ja Peetrimõisa lapsed õppima Prassi koolis ning Mustja ja Järvere lapsed 1877. aastal valminud Vasksaare koolimajas. Aastatel 1919-1921 koolid ühendati ja viidi Sõmerpalu härrastemajja. 1925. aastal valmis vallarahva eestvõtmisel Osulas Kalmetmäel uus, valge ja avar koolimaja. Nüüd on tollane uuski juba vanaks saanud ja 1994. aastast saadik asub Osula kool majas, mis oli esialgu mõeldud Võhandu kolhoosi kontoriks. 2017. aastal toimus koolireform, mille käigus liideti Osula põhikooliga Sõmerpalu põhikool.

Osula põhikooli missiooniks on luua tingimused võimetekohaseks arenguks ja kujundada valmisolek elukestvaks õppeks, tagada antava hariduse stabiilsus ja usaldatavus. Kool lähtub oma tegevuses järgmistest põhiväärtustest: võimetekohane areng, lugupidamine enda ja teiste vastu, ausus ja usaldusväärsus, avatus ja koostöö, kaasaegne ja turvaline koolikeskkond. Osula põhikooli visiooniks on olla kool, kus õpilased tahavad õppida ja õpetajad õpetada.

Osula põhikoolis õpetatakse riiklikust õppekavast suuremas mahus matemaatikat ja võõrkeeli. Valikaineteks on arvutiõpetus, ettevõtlusõpe ja kodulugu.

Igal õppeaastal toimuvad Osula põhikoolis üritused, mille eesmärgiks on säilitada koolis traditsioone. Osula põhikooli üritused: teamup.com/ksfc4d1ca64a24d14c

Projektid ja liikumised, milles kool osaleb:

Osula põhikooli majas tegutsevad veel Osula raamatukogu ja Osula külaselts. Koolis tegutseb Osula põhikooli õpetajate juhendamisel 18 erinevat huviringi. Lisaks viivad huviringe läbi MTÜ Muusikastuudio Annabel (laulu- ja pilliõpe), Nuti-Võlur MTÜ (robootikaringid). Tegutseb kodutütarde ja noorkotkaste rühm. Vastupidavustrenne õpilastele pakub koolihoones Emmeliina OÜ. Osula põhikooli hoones käivad trenne tegemas ka rahvatantsuringid Sulbi naisrühm Mari, Osula seltskonnatantsurühm Ummamuudu ning Osula kapell.


Orava Kool

  

Orava kool on kodukohas võimetekohast arengut soodustav keskkond, mis võimaldab kujuneda positiivse ellusuhtumisega inimeseks, kes väärtustab mitmekülgset haridust, suudab teha valikuid ning oma tegude eest vastutada. Kooli põhiväärtusteks on ausus, hoolivus, lugupidamine enese ja teiste vastus, paindlikkus, sallivus.

Orava koolis on õpilaste individuaalsust arvestav ja loovust arendav turvaline õpikeskkond.  Kooli füüsiline õpikeskkond vajab värskendamist ning vastavusse viimist digiajastu õpikultuuri nõuetele.

Olulised on kodukoht ja paikkonna kultuurilugu – folkloorirühm, võru keel, muuseum ja pärimusmuusika. Kool kuulub TEK-võrgustikku, isamaalise kasvatust toetava liikumisena on koolis aktiivne Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni üksus. Huvitegevuse mitmekesistamise meetmest toetatavad rahvamuusika ja robootika, pallimängud ja folkloor.

Koolimaja juurde kuulub ka spordihoone, mis on ka avalikus kasutuses.

Peamised üritused, mida õppeaasta jooksul korraldatakse on õppeaasta avaaktus, sügisene tervisepäev, õpetajate päev, kooli sünnipäeva tähistamine, võru keele nädal, kadrilaat, advendihommikud ja jõulupidu, vabariigi sünnipäevanädal, vastlapäev, emakeelepäev, uurimistööde konverents, tutipäev, emadepäev, isadepäev, vanavanemate päev, perepäev, Noorte Kotkaste ja Kodutöütarde aastapäev ning lõpuaktused.


Puiga Põhikool

Paljud unistused saavad alguse koolist

Puiga kool alustas tööd 1991. aastal, kui siia asutati Võrusoo Põhikooli filiaal, kus esimesse klassi läks 19 õpilast. Selle kohta on kooli arhiivis olemas ka põhjalik dokumenteeritud ajalugu.

Tänaseks on väikesest külakoolist saanud arvestatav maakool, millel vanust veerandsada aastat.

Puiga põhikool on arengut toetav organisatsioon, kus kõigil õpilastel püütakse aidata edu saavutada ja samas pannakse rõhku ka õpetajate täienduskoolitustele ja õppetöö korralduse  paremaks muutmisele. Selles koolis on hea õppida ja töötada: siin on ühtaegu olulised nii õppetöö kui ka huvitegevus, õpilaste ja õpetajate toetussüsteem ning koostöö huvigruppide vahel. 

Koolis on lai huviringide valik, mis aitab kaasa iga lapse individuaalsele arengule: töötab mitu käsitööringi, mitu spordiringi, näitering, robootikaring jne. Puiga koolimajaga ühe katuse all asuvad nii koolile kui ka valla ümberkaudsetele elanikele olulised kultuuriasutused nagu raamatukogu, rahvamaja, spordihoone. 

Puiga põhikooli hea töökultuuri tagab mõnus töökeskkond, inimestevaheline usaldus, koostöö, õppimise igakülgne väärtustamine ja nii õpilaste kui pedagoogilise kollektiivi oskuste pidev täiustamine. Puiga põhikoolis on traditsioon, kutsuda aeg-ajalt oma töödest-tegemistest rääkima vilistlasi ja muidu kooliga seotud inimesi. Koolis on kombeks korraldada kõikvõimalikke ühisettevõtmisi, kus osaleb kogu kollektiiv: õpilased, õpetajad, abi- ja tugipersonal. Nii näiteks osaleti hiljaaegu üheskoos kampaanias "Hakkame liikuma!". Selle ettevõtmise tulemusena valmis vahva esitlus,  mida iga huviline saab vaadata kooli koduleheküljelt.    

Suhteliselt noores koolis on aja jooksul välja kujunenud teisigi traditsioone: puude istutamine kooli parki, hästi on omaks võetud jõulukohviku korraldamine, näitemängupäevad ja lugemisvõistlus, võimlemispeod, stiilipäevad ja mitmed muud toredad majasisesed, aga ka koolimaja ümbruses toimuvad üritused. 

Puiga põhikooli moto on mõttetera rahvakirjanik Oskar Lutsult: ,,Kõik väärt unistused saavad alguse lapsepõlvest ja koolist." 

 

Kutseharidus ja täiskasvanuharidus

Kutseharidust ja täiskasvanuharidust saab omandada Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses.

 

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus tegutseb Kagu-Eesti südames, olles ainus Võru maakonna kutseõppeasutus, mis valmistab õppijat ette tööturule sisenemiseks ja seal edukaks toimetulekuks.  Kutseõppe praktilisus, kohesed seosed eluga, õppimine liikumises, õpetaja individuaalne tähelepanu ja juhatus on põhjused, miks aasta-aastalt pöördub aina enam inimesi praktilist haridust omandama just Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskusesse.

 

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses õpivad:

 • põhikoolilõpetajad kutsekeskharidusõppes;
 • täiskasvanud kutseõppes;
 • täiskasvanud täiendkoolitustel;
 • täiskasvanud üldhariduses (8.-12. klass).

 

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses õpib umbes 600 õpilast, kellest 49% on vanuses 15-19 eluaastat, 11% vanuses 20-25 eluaastat ja 40% vanuses 25+. Seega hindame elukestvat õpet ja pidevat arengut kõrgelt. Tehnoloogiakoolina pakume kvaliteetset haridust nii puidu, metalli, mehhatroonika, IT kui ka ehituse valdkonnas. Lisaks õpetame nii majutuskorraldust, toitlustusteenindust, töökohapõhiselt kokkasid, ärikorraldust kui turismi.

 

Asukoht

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse õppebaas asub Väimelas, Võru linnast umbes 6 kilomeetri kaugusel. VKHK kampusesse kuuluvad peamaja, tehnomaja, ehitusmaja, kompetentsikeskus TSENTER ja kaks õpilaskodu. Vaata virtuaaltuuri SIIT.

 

Kuus põhjust, miks õppida Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses:

 • tööriistapagas edukaks erialaseks karjääriks;
 • inspireeriv ja moodne õpikeskkond;
 • suhete loomine piirkonna parimate ettevõtetega;
 • mugav ja soodne ühiselamu;
 • õppetoetused ja stipendiumid;
 • praktikavõimalused välismaal.