Laagris ja võistlustel osalemise toetus

Kirjeldus:

Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava lapse laagrites ja võistlustel (turniiridel ja konkurssidel) osalemiseks. Laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses laps osaleb. Toetus määratakse heade ja väga heade tulemuste eest huvihariduses või huvitegevuses.

Toetuse suurus:

Ühe õppuri kohta eraldatakse toetust laagris või võistlusel osalemiseks kuni 250 eurot aastas.

Kestvus:

Toetuse taotlused vaadatakse läbi 45 kalendripäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust korrale. Toetus kantakse 20 tööpäeva jooksul pärast sellekohase haldusakti vastuvõtmist toetuse taotleja arvelduskontole.

Õigusaktid:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Sirle Muiste-Männik, telefon 514 7008, e-post sirle.muiste-mannik@voruvald.ee.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lapse nimi, isikukood, elukoht, laagri/võistluse nimetus, maksumus, toimumise aeg ja koht, taotletav summa, laagis osaleja tulemused/saavutused ning taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ja arvelduskonto number.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus

Viide:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm (PDF)