Võru valla noorte heaolu

Võru valla noor vanuses 13-29:

Kui sa hetkel ei õpi ega tööta või soovid olla teadlikum oma hariduse ning karjääri planeerimisest ja leida üles oma huvid, siis võta ühendust.

Olen olemas, kui..

 • otsid tööd;
 • planeerid karjääri;
 • mõtled, kuhu õppima minna;
 • tahad avastada, mis sulle huvi pakub;
 • soovid nõu õppimises või koolielus;
 • tahad minna vabatahtlikuks;
 • soovid osaleda rahvusvahelises noorsootöös;
 • soovid rääkida kellelegi sellest, mis mõtteis.
 

Võru valla noorte heaolu spetsialist on Monika Kuuba

5343 6613

monika.kuuba@edu.voruvald.ee

Suhtlemiseks saab valida sobiva paiga, olgu selleks noorteasutus, kool, kohvik, vabas õhus jalutamine või kohtumine hoopis veebis Messengeri kõne vahendusel. Koos leiame sihi, mis Sulle meeldib! 

 

Noorte heaolu spetsialist teeb noortega koostööd, aidates leida elus sobivad suuna ning huvialad. Ta lähtub noore soovidest ja vajadustest, pakkudes noorele sobivad infot, tegevusi või kaasab eesmärkideni liikumiseks võrgustiku liikmeid. 

Tegu on noorte jaoks tasuta teenusega, kus saab vabatahtlikult osaleda, vastavalt vajadusele või soovile. Kõik edaspidised sammud ja koostöötegevused lepitakse omavahel eelnevalt kokku.

 

Kuidas noored jõuavad noorte heaolu spetsialistini?
 • noortegarantii tugisüsteemi (edaspidi NGTS) IT-lahenduse kaudu;
IT-lahenduse kaudu saab ühenduse võtmiseks ja noore aitamiseks kohalik omavalitsus kaks korda aastas nimekirja 16–26-aastastest noortest, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:
1) ei õpi
2) ei tööta
3) ei ole töötuna arvel
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust
5) ei saa töötamise toetamise teenust
6) ei tegele ettevõtlusega
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest
8) ei kanna vangistust või eelvangistust
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses
 • võrgustiku/koostööpartneri kaudu;
 • noor võtab ise ühendust.
 
Võimalused noortele
Noore toetamisel arvestab NGTS noorte heaolu spetsialist noore individuaalsete vajaduste ja soovidega, millest lähtuvalt pakutakse noorele tugitegevusi ja infot. Vajadusel kaasatakse juhtumikorralduse protsessi noore tugivõrgustikuliikmeid või teisi tugitegevuste pakkujaid ja seotud valdkondade esindajaid (nt noorsootöötaja, Töötukassa juhtumikorraldaja, lastekaitsespetsialist jt).
 
Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega, nt tööpakkumised, koolitused ja muud täiendõppevõimalused, rahvusvaheline noorsootöö, tervist ja elustiili toetavad tegevused, rahatarkus, laste ja perede toetamise võimalused jpm.
 
Noore ja NGTSi spetsialisti koostööprotsessis keskendutakse noore poolt püstitatud eesmärgile (õpingute jätkamine, sobiva töö leidmine jm). Koos tehakse tegevusplaan jõukohaste sammudega, mis aitavad tulemuseni jõuda. Noorte heaolu spetsialist toetab noort seni, kuni eesmärk on saavutatud. Peale tulemuseni jõudmist hoitakse noorega kontakti veel kuni kuus kuud, et analüüsida tehtud edusamme. Uute lahendusvajaduste ilmnemisel koostatakse uus tegevusplaan.