Otsa lauda lammutamine

Projekt on lõppenud. Projekti tegevusi viidi läbi 2019. aastal.
 
Projekt „Lammutustööde teostamine kasutusest väljalangenud keskkonnaohtliku ja maastiku kahjustava hoone likvideerimiseks" on rahastatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse programmist. Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad ressurssi tõhusamalt kasutada ja võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju; toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist.
 
Projekti eesmärk on lammutada varisemisohtlik ja amortiseerunud endine põllumajandushoone Otsa külas Võru vallas, parandades seeläbi Otsa küla visuaalset ilmet. 
Projektitegevuste käigus lammutatakse amortiseerunud ja kasutusest välja langenud laudahoone, utiliseeritakse jäätmed ning korrastatakse hoonealune plats.  
 
Projekti kogumaksumuseks oli 10 560 eurot, millest toetuse summa 9437 eurot ja valla omafinantseering 1123 eurot.