Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsiline kohandamine

Kirjeldus:

Eeltaotlusi on võimalik Võru Vallavalitsusele esitada perioodil 07.12.2020-28.12.2020

Eluruumi kohandamise toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt tema puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kohanduse toetust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võru vald. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Sosiaalosakond kontrollib laekunud eeltotluste vastavust projekti tingimustele ning esitab Võru valla koondtaotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele:
Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Õigusaktid:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord

Lisainformatsioon:

Riigi Tugiteenuste Keskuse info meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kohta

Vastutaja:

Sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld, telefon 789 8247, 5303 8110, e-post angela.jarvpold@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Kohanduse toetuse taotlemiseks peab esitama vallavalitsusele vormikohase eeltaotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Eeltaotlusele märgitakse:

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • Kohandatava eluruumi aadress;
 • Planeeritav kohandas (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus
 • Kohandamisest kasusaavate isikute arv;
 • Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta.

Vajaminevad dokumendid:

 • Taotlus
 • Taotlusele lisatakse
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  • üürileping, juhul kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  • taotlusele esindusõiguse alus (kohtumäärus, volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja.

Viide:

Eluruumi kohandamise toetuse taotluse vorm (PDF/ DOC)