Võru valla üldplaneering (koostamisel)

NB! Kõige ajakohasem versioon on alati vahelehel: https://voruvald.ee/voru-valla-uldplaneering

Võru valla üldplaneering on koostamisel. Üldplaneering on n-ö elus dokument, milles tehakse vajadusel täiendusi ja parandusi kuni selle kehtestamiseni. Üldplaneeringu koostamise käigus on igaühel õigus esitada arvamusi, vastuväiteid ja ettepanekuid  - ikka selleks, et üheskoos parima võimaliku planeerimislahenduseni jõuda.   

Võru valla üldplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitati juunis 2022 asutustele korduvaks kooskõlastamiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma kirjalikul kooseolekul vaadati üle laekunud vastuväited ja arvamused ning sõnastati kohaliku omavalitsuse seisukohad. Koosoleku protokoll ja juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=512542


Võru valla üldplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne esitati novembris 2021 asutustele kooskõlastamiseks ning puudutatud isikutele arvamuse andmiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma 05.05.2022 koosolekul vaadati üle laekunud kooskõlastused, vastuväited ning ettepanekud ning arutleti nendega arvestamise või mitte arvestamise üle. Ülevaade laekunud tagasisidest ning juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=492166

 

Üldplaneeringu eelnõu esimene avalik väljapanek toimus 14.05-13.06.2021 ning sellele järgnesid avalikud arutelud viies endiste valdade keskustes. Avaliku väljapaneku jooksul ja avalike arutelude järgselt esitatud arvamused ja vastuväited ning Võru valla üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad nendega arvestamise osas on kättesaadavad:
1) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753 (13.07.2021 juhtrühma protokoll)
2) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=431621 (08.09.2021 juhtrühma protokoll)

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise alusdokumendid:

 

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)