Uutele bussipeatustele kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Transpordiamet on kooskõlastanud kolme uue bussipeatuse asukohad, väljastanud loa ja tingimused nende rajamiseks Kasaritsa ja Raudsepa külas riigiteedele nr 25131 Rõuge-Verijärve ja nr 25135 Kasaritsa-Kubja. Uutele bussipeatustele tuleb määrata kohanimi. Kohanimede seadusest tulenevalt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Ettepanekud ja arvamused palume esitada Võru vallavalitsusele hiljemalt 8. augustiks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või postiaadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn

Teeääre Tammoro Raudsepa

 

Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Võru valla üldplaneering on koostamisel. Üldplaneering on n-ö elus dokument, milles tehakse vajadusel täiendusi ja parandusi kuni selle kehtestamiseni. Üldplaneeringu koostamise käigus on igaühel õigus esitada arvamusi, vastuväiteid ja ettepanekuid  - ikka selleks, et üheskoos parima võimaliku planeerimislahenduseni jõuda.   

Võru valla üldplaneeringu eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne esitati novembris 2021 asutustele kooskõlastamiseks ning puudutatud isikutele arvamuse andmiseks. Üldplaneeringu koostamise juhtrühma 05.05.2022 koosolekul vaadati üle laekunud kooskõlastused, vastuväited ning ettepanekud ning arutleti nendega arvestamise või mitte arvestamise üle. Ülevaade laekunud tagasisidest ning juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=492166

 

Üldplaneeringu eelnõu esimene avalik väljapanek toimus 14.05-13.06.2021 ning sellele järgnesid avalikud arutelud viies endiste valdade keskustes. Avaliku väljapaneku jooksul ja avalike arutelude järgselt esitatud arvamused ja vastuväited ning Võru valla üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad nendega arvestamise osas on kättesaadavad:
1) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753 (13.07.2021 juhtrühma protokoll)
2) https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=431621 (08.09.2021 juhtrühma protokoll)

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise alusdokumendid:

 

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)