Tervisega seotud kulude toetus

Kirjeldus:

Tervisega seotud toetust saab taotleda:

  1. invatehnilise abivahendi omaosaluse kompenseerimiseks;
  2. retseptiravimite kompenseerimiseks;
  3. haigla voodipäevatasu kompenseerimiseks;
  4. tervisega seotud transpordikulutuste kompenseerimiseks
  5. prilliklaaside (sh läätsede) maksumuse kompenseerimiseks. Prilliklaaside (sh läätsede) maksumus kompenseeritakse ühel korral aastas lastele 100% ja täiskasvanutele 50% ulatuses.

Tervisega seotud kulude toetus määratakse rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavale:

  • vähekindlustatud isikule või perele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude (toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevad piirmäärad) mahaarvamist väiksem kui kahekordne kehtiv toimetulekutoetuse määr (2023. aastal 400 eurot)
  • üksikule vanaduspensionärile, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui kahe ja poolekordne toimetulekutoetuse määr (2023. aastal 500 eurot) va puudega inimese sotsiaaltoetus

Toetuste määramisel võetakse arvesse taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud.

Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Sotsiaaltoetust saab perekond taotleda üldjuhul mitte rohkem kui 4 korda aastas.

Toetuse suurus:

Toetuse suurus kujuneb kaalutlusotsuse alusel.

Kestvus:

Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole või makstakse välja sularahas.

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Helli Kalda, telefon 522 6285, e-post helli.kalda@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev, telefon 5329 2574, e-post ene.andrejev@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Toetust vajav isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse ning kuludokumendi. Taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete ja eelneva kuu sissetulekute kohta. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument
  • Kuludokument

Viide:

Sotsiaaltoetuse taotluse vorm (PDF, 126 KB / DOC, 51 KB)