Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud perioodil 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 

Eesmärgi saavutamiseks programmist toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
   

Taotlejale esitatavad nõuded:

 • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2023 Võru valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult 1. jaanuarist 2023 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
   

Taotlusele esitatavad nõuded:

 • taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel;
 • taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist;
 • taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta;
 • veesüsteemide projekti puhul tuleb taotluse juurde esitada vee kvaliteeti tõendava analüüsi tulemus;
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh viiel eelneval aastal saadud toetus;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2024.
   

Projekti esitamiseks vajalikud taotlusvormid:


Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks:

 • Soovitame juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).

Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleks lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Täpsemat infot saab Eesti Keskkonnauuringute keskusest>> või Terviseameti lehelt>>.


Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil vald@voruvald.ee või tuua paberkandjal allkirjastatult Võru Vallavalitsusse aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn.
 

Küsimuste korral või info saamiseks pöördu Võru valla arendusspetsialisti Imre Maidla poole e-posti aadressil imre.maidla@voruvald.ee või telefonil 5911 8893

 
Võru Vallavolikogu 11.03.2020 otsusega nr 194 määrati programmi eelistatud sihtrühmaks lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid. 
 


Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

Hajaasustuse programmi taotluse hindamisjuhend


Hajaasustuse programmi esitatud taotluse läbivaatamise ja hindamise komisjoni koosseisu kuuluvad Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Koppel, Rudolf Kauksi, Meelis Aianurm, Peep Kimmel, Juris Juhansoo ja Urmas Juhkam.


Projekti taotlusvormide täitmise näidised:

Hajaasutuse programmi aruande vorm 2023

(*Toetuse kasutamise aruanne tuleb täita nendel taotlejatel, kes on saanud rahastuse. Nende taotlejatega on sõlmitud toetusleping. Aruanne tuleb täita peale tööde teostamist ehk kui tööd on valmis saanud ja aktiga üle antud.)

 

Projketi taotlusvormis peab olema välja toodud:

 1. investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 2. kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 3. taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 4. leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

 

Hajaasutuse programmi toetuse saajad 2023

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2022