Õppekoha maksumuse toetus MTÜ-dele ja klubidele

Kirjeldus:

Toetust saavad taotleda kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, munitsipaalasutused ning klubid, kes võimaldavad Võru valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober.

Toetuse suurus:

  • Õppekoha maksumuse toetuse suuruse otsustab iga eelarveaasta alguses vallavalitsus, arvestades hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekuga ning valla eelarveliste võimalustega.
  • Lasteaedades tegutsevate mittetulundusühingute ja klubide poolt pakutavas tegevuses osaleva lapse õppekoha maksumuseks arvestatakse ühe lapse kohta 90 eurot aastas.

Kestvus:

Toetuse taotlused vaadatakse läbi 30 tööpäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust korrale. Toetus makstakse välja lepingu alusel, mis sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

Õigusaktid:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastutaja:

Noorsootööspetsialist Sirle Muiste-Männik, telefon 514 7008, e-post sirle.muiste-mannik@voruvald.ee


Taotlemine

Vajalikud sammud:

Toetuse taotlemiseks esitab huvitegevuse pakkuja vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Õppurite nimekiri
  • Tunniplaan
  • Õppekava
  • Otsus majandusaasta õppekoha arvestusliku maksumuse kohta

Viide:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm (PDF / DOC)


Aruandlus

Vajalikud sammud:

Toetuse kasutamise kohta on huvitegevuse pakkujal kohustus esitada vastavasisulise aruanne. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Vajaminevad dokumendid:

  • Aruanne

Viide:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse aruande vorm (PDF / DOC)