Järve katastriüksuse detailplaneering

Võru vallavalitsus algatas 01.11.2022 korraldusegan 621 Lasva külas Järve katastriüksuse (tunnus 38902:002:0891) detailplaneeringu ning jättis algatamata selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Taotluse kohaselt soovitakse katastriüksust jagada elamukruntideks, kavandada vajalikud tehnovõrgud ning määrata kindlaks avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht, sh servituudi seadmise vajadus.

Järve maaüksus piirneb põhja, ida ja lõuna küljest elamumaana kasutusel olevate maaüksustega. Läänest piirneb planeeringuala Lasva järvega. Maaüksuselt puudub juurdepääs avalikule teele. Detailplaneering koostatakse kooskõlas kehtiva Lasva valla üldplaneeringuga. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja piirnemist elamualadega, ei saa eeldada planeeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Võru Vallavalitsus. Koostamist korraldab Võru vallavalitsus.

DOKUMENDID: