Kaarna katastriüksuse detailplaneering

Detaiplaneeringuala asub Meegomäe külas Kaarna ja Võru metskond 96 katastriüksustel ligi 2,5 hektari suurusel alal. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Kaarna katastriüksus kolmeks krundiks, millest kaks krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ja üks krunt jääb ehitusõiguseta maatulundusmaa krundiks. Planeeritavatele elamukruntidele ja naabruses oleva Kaldaniidu väikeelamute arendusala kavandatakse juurdepääsutee alates Võru linna Laane tänavalt läbi Võru Metskond 96 katastriüksuse koos nõuetekohase ümberpööramise platsiga. Seetõttu tehakse ettepanek jagada Võru Metskond 96 katastriüksus kaheks. Moodustatavatest kruntidest ühel säilib olemasolev kasutamise otstarve (maatulundusmaa), teisele määratakse transpordimaa kasutamise otstarve. Detailplaneeringu eelnõu kohaselt võib elamukrundi hoonestusalale ehitada kaks ehitusloa kohustuslikku hoonet ja kaks kuni 20m² hoonet. Hoonete suurim lubatud ehitusalane pindala 400 m². Katusekalde lubatud vahemik 0-45°, katuseharja suund soovitatavalt ida-lääne suunaline. Lubatud maksimaalne hoone kõrgus ehitusloa kohustusega hoonel kuni 9.0 m ja kuni 20m² hoonel 5.0 m. Soovituslik on kasutada naturaalseid ehitusmaterjale. Soovitatav aia/tara tüüp on traditsiooniline puidust lippaed või hekk kõrgusega kuni 1,2 m, millele võib sissepoole lisada mitte üle 1,2 m kõrguse võrkaia. Planeeringutega ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase ja õhu saastamist.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 17.10-30.10.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitasid ettepanekuid planeeringuala lähiümbruses elavad Võru linna elanikud. Nad selgitasid, et riigimetsamaa on piirkonna elanikele väga oluline puhkeala ning metsa läbivad mitmed teerajad, mis on ühendatud ka planeeringualast lõunasse jääva Kubja tervise- ja spordirajaga. Ühtlasi tegid nad ettepaneku, et detailplaneeringu lahendust täpsustataks selliselt, et ka uute elamute ja piirete ehitamise järgselt oleks piirkonna elanikel võimalik Võru metskond 96 ja Kaarna katastriüksuseid läbides jalgteed mööda Kubja tervise- ja spordirajale suunduda. 

Detailplaneeringu eelnõuhttps://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=574097

Avalikul väljapanekul olnud detailplaneeringu eelnõu ja kooskõlastuste koondtabeliga saab tutvuda siinhttps://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=513944 Planeeringuala asukoht kaardirakenduses EVALD.

Dokumendid: