Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Toetuse saajad 2021

Nimekiri

 

Taotlusvoor on avatud 01.04.2021 – 30.04.2021.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Võru vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist. 2020. aastal toetati kaheksa spetsialisti eluaseme renoveerimist 63 613,28 euroga.

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes vastab järgmistele tingimustele:

  1. tal on kõrgharidus või kutsekeskharidus ja töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  2. tal on piirkonnas tegutseva ettevõtjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja;
  3. tema brutotöötasu või äriühingu juhatuse liikme tasu taotluse esitamise seisuga on suurem eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust;
  4. füüsilisest isikust ettevõtja taotlusele eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on suurem 12-kordsest eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust;
  5. tal ei ole võlgnevusi riigi ja kohaliku omavalitsuse ees;
  6. ta on eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud notariaalse müügi eellepingu eluruumi ostmiseks.

Statistikaameti andmetel oli 2020. aasta Võru maakonna keskmine brutotöötasu 1169 eurot.

NB! Meetmest saab toetust küsida ainult äriühingus töötav spetsialist või füüsilisest isikust ettevõtja. Avalikus sektoris, sihtasutuses ning mittetulundusühingus töötavad spetsialistid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis, toetuse saaja alaline elukoht ning toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Toetuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne surus 8000 eurot ühe projekti kohta. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest. 2021. aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist kokku 59 356 euroga.

Projekti tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31. augustiks 2022.

Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta Võru vallas: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme määrus

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamise vormid ja juhendid: 

 

Toetusmeetme hindamiskomisjoni kuuluvad Priit Süüden, Meelis Koppel, Aare Hollo, Ott Almann ja Mairi Raju-Toots.

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna Võru vallamajja aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru või saata digitaalselt allkirjastatuna vald@voruvald.ee.

 

Täiendav info:

Merle Tsirk

arendusspetsialist

merle.tsirk@voruvald.ee

524 5631

 

Toetuse saajad 2020