Kose tee 57 katastriüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu ala asub Võru vallas Verijärve külas Kose tee 57 ja Reitsaku tee katastriüksustel. Detailplaneeringuala pindala on umbes 1,8 hektarit. Planeeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks, ala kruntideks jaotamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kuni üheteistkümne üksikelamu püstitamiseks.

Ühinenud Võru valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad endiste Lasva, Orava, Sõmerpalu, Vastseliina ja Võru valdade üldplaneeringud. Võru valla üldplaneeringu (kehtestatud Võru vallavolikogu 09.04.2008. a määrusega nr 42) kohaselt asub planeeringuala tootmismaa juhtotstarbega ning detailplaneeringu kohustusega alal. Üldplaneeringu järgi on tootmismaal lubatud kuni 20% äriotstarbelist, tootmistegevust toetavat maakasutust. Seega tehakse detailplaneeringuga ettepanek Võru valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Planeeringuala asukoht ja materjalid kaardirakenduses EVALD.

Dokumendid: