Lindora laat – kas ja kuidas edasi?

Lindora külas on juba üle saja aasta peaaegu igal sügisel laata peetud. 1920. aastast alates on ajaloolisele laadakohale kauplema tuldud simunapäeval, 28. oktoobril. Laadaplats asub Võrumaa ja Setumaa piiril, kohalike tähtsamate teede ristil. Ei ole täpselt teada, millal seal esimest korda laata peeti, aga kohalike vanemate inimeste sõnul on juba nende vanavanemad Lindora laadast kui oma lapsepõlvemälestusest kõnelenud.

Laat on olnud maarahva jaoks tähtis kauplemis- ja kohtumispaik. Kui varasemal ajal sai Lindoral kokku peamiselt lähiümbruse rahvas, siis praegusel ajal tullakse sinna ka mujalt Eestist ning uudistajaid on välismaaltki. Lindora laata teatakse kui lambalaata, sest varasemal ajal kaubeldi seal põhiliselt koduloomadega, eelkõige lammastega. Hiljem hakati müüma ka käsitöötooteid, aedvilju ning muud majapidamisest ülejäänud kraami. Lisaks kauplemisele on laat paigaks, kus kohtutakse sugulaste ning tuttavatega, vahetatakse uudiseid ning klaaritakse ka pooleliolevaid asju. Lindora laada omapäraks on siiani, et kauplemine algab varavalges ning lõunaks on suurem ost-müük juba läbi.

Lindora laat on traditsioon. Selle korraldamise ülesande on endine Vastseliina vald alates 2008. aastast andnud sihtasutusele Vastseliina Piiskopilinnus, kes viib laata läbi koos kohalike vabatahtlike abiga Lindora metsade vahel.

Kooskõlastused laada korraldamiseks on kümnekonna aasta jooksul väga palju muutunud, mistõttu pole võimalik laata praegusel ajal korraldada nii, nagu seda tehti vanasti. Kokku on vaja laada korraldamiseks kooskõlastusi seitsmelt erinevalt ametkonnalt: Päästeametilt, Politsei- ja Piirivalveametilt, Maanteeametilt, Riigimetsa Majandamise Keskuselt (RMK), Võru vallalt, Kagu Transpordikeskuselt, ja Terviseametilt. Lindora laadal müüjatelt kogutavast kohamaksust makstakse riigile maksud, tuleb organiseerida prügimajandus ja muu taristu. Müüjaid on tarvis paigutada, et natukenegi hajutada ning süsteem tekitada. Kohamaksuga kaetakse kulud, mis sisaldab liikluskorraldust, jäätmemajanduse kulusid, avalikke tualette jne. Samuti tuleb rendileping sõlmida RMK-ga, kellele plats kuulub, sest lisaks valla maadele toimub suur osa laadast RMK territooriumil. RMK sõlmib lepingu kindla partneri ehk asutusega. Lindora laat asub tiheda liiklusega kohas, milleks on vajalik kooskõlastada üritus ka Maanteeametiga – korraldada parkimine ning reguleerida liikluskorraldust, nii palju kui see on võimalik.

Viimastel aastatel on saadud tagasisidet, et laat võiks toimuda nii, nagu vanasti ning keegi ei peaks seda korraldama, kuid aastatega on seadusandlus muutunud, samuti nõuded laatade ürituste korraldamiseks. Kõik need, kes arvavad, et laata on võimalik korraldada teistmoodi, siis on kõik ettepanekud teretulnud. Ka on Lindora laada meeskond arutanud, kas oleks mõistlik lubada kolmandal sektoril, st mittetulundusühingutel laata korraldada. Näiteks kuulutada välja konkurss kolmandale sektorile Lindora laada korraldamiseks. Korraldajad on pakkunud korraldamist üle anda ka kohalikele, kuid seda vastutust pole seni võetud. Juhul kui on häid ideid, kuidas laata senisest viisist paremini korraldada, seejuures eelpool väljatoodud nõuded järgides, siis ootame ettepanekuid 2022. aasta Lindora laada korraldamiseks. Ettepanekud on oodatud e-posti teel vald@voruvald.ee või kirja teel Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn.

Lindora laat 28. oktoobril 2021

Kaupleja meelespea!

 1. Kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
 2. Kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.
 3. Tekkinud prügi tuleb jätta oma müügikoha juurde kokkupakituna.
 4. Toitlustajatel ja kuumade jookidega kauplejatel peavad olema kaasas prügikastid ning plastmassist joogisegamise pulki ei tohi kasutada. Hoiame loodust!
 5. Elektrienergia võimalus puudub. Elektrigeneraatorite kasutamine ei tohi segada teisi kauplejaid ega laada külastajaid.
 6. Kõikidest pretensioonidest tuleb korraldajat teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse nõukogu otsusega on tänavu 28. oktoobril toimuva Lindora laadal kauplemiseks kinnitatud alljärgnevad müügikoha maksud:

 • Tööstuskaubaga kauplejad 40 eurot (müügikoht 4m x 3m);
 • Toidukaupadega kauplejad 40 eurot (müügikoht 4m x 3m);
 • Toitlustusteenust pakkuvatele kauplejatele ja alkoholiga kauplejatele 70 eurot (4 m x 3 m)
 • Käsitööga kauplejad 5 eurot 1 meeter.

Eelpoolnimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu!

 

Müügikohtade etteregistreerimist ei toimu! Müügikohtadele paigutamine toimub elavas järjekorras!

Paigutamine kohtadele toimub:

 • 27. oktoobril kella 16.00–22.00;
 • 28. oktoobril kella 6.00–8.00.


Pea meeles!

 • Terviseamet soovitab tungivalt kauplejatel ja teenindaval personalil, kes puutuvad väga lähedalt kokku paljude erinevate inimestega, kanda laada toimumise ajal maske ning soovitav on müügikohtadesse paigaldada külastajate tarbeks käte desopudelid!
 • Toitlustusettevõtted, kes pakuvad laada alal koha peal söömise võimalust, peavad järgima korralduse p 10 alapunkt 7 nõudeid, s.t müügi- ja teenindusalal tuleb koha peal toitu tarbivatel isikutel kontrollida nakkusohutust, tagada inimeste hajutust ning desinfitseerimisnõuded vastavalt Terviseameti juhistele. Nakkusohutus peab olema kontrollitud ka toitlustust pakkuvatel isikutel.
 • Vajadusel lisainfo>>
 • Laada toimumise ajal toitlustamisteenust pakkuvatele ettevõtjatel tuleb toiduvalmistamise kohtades  tagada esmaste tulekustutusvahendite olemasolu (tulekustuti, tulekustutustekk).
 • Ühele kauplejatele väljastatakse maksimaalselt 8 jooksvat meetrit (kaks müügikohta) ning teistele kohta kinni panna ei võimaldata!
 • Kuna müügiala suurus on piiratud, siis kõikidele kauplejatele ei pruugi kauplemiskohti jaguda!  
 • Kõik enne korraldajapoolset paigutamist ennast varasemalt kohtadele paigutanud kauplejad saadetakse üldisesse järjekorda!
 • Korraldajad jätavad endale õiguse paigutada müüjad vastavalt kaubagruppidele!
 • Paigutamine toimub ainult selleks ettenähtud maa-alale!

 

Lindora laada info üles kohamaksu koguvad sihtasutuse poolt määratud isikud ja kohamaksu kogutakse laadapäeval peale kohtadele paigutamist.

 

Täiendav informatsioon alates 12. oktoobrist telefonil +372 509 6301 või e-posti aadressil

linnus@vastseliina.ee

 

NB! Kui viiruselevik ja haigestumine suureneb, võib Terviseamat ja kohalik omavalitsus ürituse toimumise ära keelata!!!

Lindora laada liikluskorraldus ürituse ajal riigimaanteedel

Lindora laada liikluskorraldus üritusele eelneval ajal (nädal enne) riigimaanteedel