Noorte omaalgatuse toetuse taotlemine

Võru valla noorsootöö eelarvest toetatakse noori, noortegruppe, noorteühinguid ja -organisatsioone et aidata kaasa noorte aktiivsemaks muutumisele ja omaalgatuse tugevnemisele; pakkuda valla noortele ja noortegruppidele ressursse tegevuste elluviimiseks; suurendada noorte projektikirjutamise, -elluviimise ja -aruandluse oskusi.

Kirjeldus:

Toetust saavad taotleda kõik Võru vallas õppivad, elavad, töötavad noored vanuses 12-26 aastat. Lisaks võivad toetust taotleda kõik vallas tegutsevad noortegrupid. Projektimeeskonnas peab olema vähemalt 3 liiget ning projektitegevustesse peab kaasama vähemalt 15 noort.

Toetust saab taotleda:

1. avaliku ürituste korraldamiseks (üritus peab olema suunatud kohalikule kogukonnale);

2. koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte või noortegruppidega;

3. informatsiooni jagamiseks (teavitustöö jne); 4) erandjuhul vahendite soetamiseks, mida läheb vaja tegevuse läbiviimiseks (soetatud asjad jäävad peale projekti lõppu noortekeskuse kasutusse).  

Toetuse suurus:

Ühe taotluse maksimaalne piirmäär on 150 eurot ühe projekti kohta.

Õigusaktid:

Võru valla noorsootöö eelarvest noortele, noortegruppidele, noorteühingutele ja -organisatsioonidele omaalgatuse toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord

Taotlemine

Taotluse esitamine:

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos eelarvega kuu esimeseks kuupäevaks oma piirkonna noortekeskuse noorsootöötajale. Taotluse vormi saab all olevalt viidelt.

Viide:

Võru valla noorte omaalgatuse toetuse taotlusvorm (PDF / DOCX)

Toetuse määramine

Taotluste läbivaatamine ja toetuse määramine:

Laekunud taotlused vaatab läbi projektikomisjon hiljemalt taotluse esitamise kuu 15. kuupäevaks.

Komisjon hindab projekte hindamiskriteeriumite alusel.

Vajadusel palutakse teha projektides täiendusi või parandusi. Täienduste ja paranduste tegemiseks antakse aega 3 tööpäeva.

Aruandlus

Aruande esitamine:

Toetuse saaja esitab 30 päeva jooksul peale projekti tähtaja lõppu oma piirkonna noortekeskuse noorsootöötajale toetuse sihipärase kasutamise kohta aruande. Aruande vormi saab all olevalt viidelt.

Aruande esitamata jätmise korral ei rahuldata taotleja uut avaldust kuni aruande esitamiseni.

Viide:

Võru valla noorte omaalgatuse toetuse kasutamise aruandevorm (PDF / DOCX)