Paindlike õpivõimaluste loomine Võru valla koolide hariduslike erivajadustega õpilastele

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse". Programmi põhirõhk on üldhariduskoolide võrgu korrastamisel, et viia koolivõrk vastavusse demograafiliste muutustega ja tagada kvaliteetse hariduse ühtlane kättesaadavus kogu Eestis. Tegevuse eesmärk on tagada raskemate hariduslike erivajadustega lastele korrastatud koolimajad piirkondades, kus vajadus selliste õppekohtade järele on kõige suurem ning vajalikud eeldused munitsipaalkoolides kergemate erivajadustega laste kaasamiseks tavaõppesse on loodud.
 
Projekti eesmärk on kohandada Võru valla koolide õppekeskkonda ja tagada kõigile õppijatele paindlikud õppimisvõimalused. Projekti tegevustena soetatakse hariduslike erivajadustega õpilastele erinevaid õppe- ja abivahendeid ning kohendatakse klassi- ja tugispetsialistide ruumid kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt, sealhulgas soetatakse vajalik sisustus ja seadmed.
 
Projektist toetatakse Orava Kooli, Parksepa Keskkooli, Puiga Põhikooli, Kääpa Kooli, Osula Põhikooli ja Vastseliina Gümnaasiumi investeeringuid. 
 
Projekti kogumaksumus on 79 300 eurot, millest toetuse summa 67 405 eurot ja valla omaosalus 11 895 eurot. 
 
Projekti tegevusi viiakse ellu 01.03.2019–31.12.2020.