Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada ehitusseadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

  • Võrumõisa külas Kaku tee 7  katastriüksusel (tunnus 91804:001:0315) aiamaja laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust

Võru Vallavalitsus algatas 02.08.2022 korraldusega nr 409 Võrumõisa külas Kaku tee 7  katastriüksusel (tunnus 91804:001:0315) aiamaja (ehitisregistrikood 113026689) laiendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Taotleja selgituste kohaselt soovitakse aiamaja laiendada kagu suunas, st Kaku tee 7a maaüksuse suunas. Hoonele soovitakse teha kuni 6 meetri pikkune juurdeehitus, hoone kõrgust ega laiust ei muudeta. 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 08.08-21.08.2022. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 22.08.2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.