Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine

Kirjeldus:

Kinnistule puurkaevu või -augu rajamise eelselt tuleb rajatava puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastada. Selleks tuleb vallavalitsusele esitada puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotlus.

Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel võtab Võru Vallavalitsus arvesse valla üld- ja detailplaneeringut, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Kestvus:

Rajatava puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastatakse või keeldutakse selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

Õigusaktid:

Ehitusseadustik1 peatükk 14. „Puurkaev ja puurauk ning salvkaev"

Keskkonnaministri 09.07.2015. a määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" 

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Lembit Karolin, 504 9458, e-post lembit.karolin@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluses sisalduvad:

  1. taotleja nimi, registri- või isikukood, kontaktandmed ning maaomaniku nõusolek, kui maaomanik ei ole isik, kes puurkaevu või -augu rajamist kavandab;
  2. puurkaevu või -augu planeeritava asukoha aadress, maaüksuse nimi ja katastritunnus;
  3. kavandatav veevõtt puurkaevust või -august – kuupmeetrit ööpäevas;
  4. puurkaevu või -augu kasutamise otstarve.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Volikiri (vajadusel)

Viide:

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (PDF)