Võru vallavalitsus ootab ettepanekuid sädeinimeste tunnustamiseks

 Võru vallavalitsus annab tunnustused sädeinimestele üle kodanikupäeva eel, 25. novembril kell 18.00 Võru kultuurimajas Kannel. Üritus on kutsetega!

Võru vallavalitsus ootas ettepanekuid kultuurivaldkonna sädeinimeste tunnustamiseks 31. oktoobriks 2022.

Tunnustustuste valdkonnad:

1.    Kultuurivaldkonna tunnustused:

 • aasta kultuuriline algatus – tunnustatakse kollektiivi/isikut, kelle tehtud tegu on rikastanud valla kultuurielu;
 • aasta unikaalne looja – tunnustatakse isikut, kelle loominguline saavutus on aidanud kaasa valla mainekujundusele;
 • aasta edukas esineja – tunnustatakse kollektiivi/isikut, kes oma tegevusega on silma paistnud või saavutanud konkurssidel märkimisväärseid tulemusi;
 • aasta kultuurielu kirgastaja – tunnustatakse üksikisikut, kes on inspireeriv ja uuendusmeelne ning on oma tegevusega aidanud kaasa valla mainekujundusele;
 • aasta kultuuritoetaja – tunnustatakse ettevõtet või isikut, kes on panustanud Võru valla kultuuriellu;
 • aasta pärandikandja ja -hoidja – tunnustatakse isikut või kollektiivi, kelle tegevusega kantakse edasi esivanemate kultuuripärandit.

 

2. Noorsootöövaldkonna tunnustused:

 • aasta noorsootöötaja – tunnustatakse isikut, kes on käesoleval aastal kõige enam silma paistnud noorsootöö valdkonna arendamisega, on algatanud projekte ja/või koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil, hõivanud noori tegelema millegi huvitava ja kasulikuga. See on inimene, kes on või on olnud noorsootöötaja või tegelenud valdkonnas vabatahtlikuna (treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht);
 • aasta noor – tunnustatakse noori vanuses 7–26 aastat, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on paistnud silma erinevate algatustega, olnud ürituste ja/või projektide aktiivne eestvedaja ja kaasalööja. Ta on innustanud teisi noori tegutsema, olnud teistele noortele eeskujuks ja motivaatoriks ning tema tegevuse tulemusel on toimunud olulist vastukaja leidnud sündmus või teostunud väärt idee;
 • aasta noorsootöö sündmus – tunnustatakse ettevõtmisi, mis on olnud silmapaistvad või uuenduslikud, leidnud positiivset vastukaja, lisanud innustust teistele uutele algatustele või tegudele. Ettevõtmise tulemusena on toimunud märgatav areng noortevaldkonnas, erinevate elualade esindajad on kaasatud ja tegevus on soodustanud koostööd erinevate valdkondade vahel;
 • aasta vabatahtlik noorsootöös – tunnustatakse isikut, kes on olnud noorsootöö valdkonna tegevustes aktiivne kaasalööja ja mõtleja. Ta on vabatahtlikuna aidanud noortega seotud ettevõtmisi ja tegevusi ellu viia. Aasta vabatahtlik on väsimatu entusiast, kelle siiras soov valdkonda panustada on silma jäänud;
 • aasta noortekeskus – tunnustatakse noortekeskust, kes teeb aktiivselt koostööd teiste valla noortekeskustega ja/või kogukonnaga, tegutseb eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades, on noorte omaalgatuste toetaja ning on silmapaistnud uuenduslike ideede või ettevõtmistega.

 

3. Spordivaldkonna tunnustused:

 • aasta spordisõber – tunnustatakse isikut või kollektiivi, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust;
 • aasta spordihing – tunnustatakse isikut, kes on suure pühendumisega panustanud Võru valla spordielu arendamisse;
 • aasta sporditegu – tunnustatakse tegu, mis on toimunud spordisündmuste korraldamise, spordirajatiste loomise või uuendamise või muu spordialase ettevõtmise eest;
 • aasta terviseedendaja – tunnustatakse isikut või kollektiivi, kes on panustanud märkimisväärselt terviseedendusse läbi sporditegevuse.

 

4. Kogukonnavaldkonna tunnustused:

 • aasta küla – tunnustatakse küla, kus hea külasisese koostööna on algatatud ja elluviidud külaarenduslikke projekte ning korraldatud ühistegevusi koostöös kohaliku omavalitsusega;
 • kogukonna tegu – tunnustatakse kogukonda, kus on koostöös viimase kolme aasta jooksul valminud kogukonda väärtustav tegu.

 

Sädeinimeste tunnustamise statuut>>

 

Lisainfo:

Maarika Rosenberg

kultuurispetsialist

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee