Sotsiaaltransporditeenus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldus:

Sotsiaaltransporditeenus on vajadustele vastava transpordivahendi kasutamise võimaldamine erivajadusega või puudega isikule tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust osutatakse isikutele, kellel ei ole puudest või erivajadusest tulenevalt võimalik:

 1. kasutada ühistransporti;
 2. kasutada isiklikku sõiduautot;
 3. transporti iseseisvalt või ülalpidamiskohustusega isikute abil korraldada.

Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, põhjendatud juhtudel nädalavahetusel ja riigipühadel.

Teenuse saamiseks pöördub teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja üldjuhul vähemalt 3 tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust taotlusega sotsiaalosakonna ametniku poole, kes hindab teenuse osutamise vajadust.

Saatjaga transporditeenust osutatakse vallale kuuluva transpordivahendiga ja/või teenuse pakkuja halduslepingu alusel.

Sotsiaaltransporditeenust osutab Merling Reisid OÜ.

Merling Reisid OÜ teeb vajalikke sõite ööpäevaringselt kogu Eesti territooriumil. Teenuse pakkujal on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda võrreldes kliendi soovituga kuni tunni jagu varasemat kohalejõudmise aega ja/või hilisemat tagasisõiduaega. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega. Kui tagasisõiduaega ei ole võimalik sõidu tellimise ajal prognoosida, siis on tagasisõidu ooteaeg kuni üks tund.

Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

 1. teenuse taotleja ei vasta sotsiaalteenuste osutamise korras sätestatud tingimustele;
 2. taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
 3. teenuse taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
 4. teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
 5. teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.

Teenuse maksumus:

Saatjaga transporditeenuse hind on 0,20 eurot/km, kuid mitte vähem kui 1 euro

Sotsiaaltransporditeenuse hind kliendile on alljärgnev:

 • Sõit Põlva ja/või Võru maakonnas – 5 eurot
 • Sõit Tartu ja/või Valga maakonnas – 10 eurot
 • Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis – 60 eurot

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel. Tasu kehtib sõidule alates sõidukisse sisenemisest kuni sihtkohani. Saatja sõidab kliendiga kaasa tasuta.

Õigusaktid:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev, telefon 5329 2574, e-post ene.andrejev@voruvald.ee

Sotsiaaltöötaja Aino Kaurson, telefon 5326 8535, e-post aino.kaurson@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Sotsiaaltransporditeenust taotlev isik esitab vallavalitsusele vähemalt 6 tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust taotluse.

Taotluses märgitakse:

 1. teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2. teenuse taotleja isikukood;
 3. teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 4. andmed oma terviseseisundi, puude raskusastme ja selle kehtivuse kohta ning info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
 5. teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit, isiklikku sõidukit või transporti muul moel korraldada.;
 6. teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg;
 7. korduvsõitude puhul sõitude sagedus.