Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Parksepa keskkooli direktori ametikoha täitmiseks

Parksepa keskkool (Parksepa alevik, Võru vald) on Võru valla suurim kool. Kooli missiooniks on olla arenev, mainekas, konkurentsivõimeline ja heade õpitulemustega kool, kus kasvatatakse õpilasi väärikaks Eesti Vabariigi kodanikuks. Parksepa keskkooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.
Kui oled väga hea koostööoskusega, uuendusmeelne, ning Sinu silmad paneb särama võimalus kujundada tulevikku suunatud konkurentsivõimelist õpikeskkonda, siis oled oodatud kandideerima Parksepa keskkooli direktori ametikohale.

 

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid (vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele);
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • algatus- ja analüüsivõime:
 • muudatuste planeerimise ja elluviimise oskus.

 

Kandideerimisel palume esitada:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi visioon kooli juhtimisest ja kooli edasisest arengust;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@voruvald.ee hiljemalt 25.  augustiks 2022, märgusõnaga „Parksepa Keskkooli direktor".

 

Lisainfo:

Piret Otsatalu

abivallavanem

520 3908