Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 21. märtsil

21. märtsil toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Otsustati algatada riigihange „Võru valla haljasalade hooldus 2023–2024 aastaks", valiti hankemenetluse viis, kinnitati hankekomisjon ja -dokumendid ning määrati hankemenetluse eest vastutav isik.
 • Tunnistati riigihanke „Sõmerpalu kultuuri- ja spordikeskuse hoone projekteerimis- ja ehitustööd" pakkumused ning kvalifitseeriti eduka pakkujana osaühing Kamo Ehitus, kellega sõlmitakse hankeleping maksumusega 239 880,30 eurot (hind sisaldab käibemaksu).
 • Tunnistati riigihanke „Võru valla ehitustööde järelevalveteenused" pakkumused vastavaks ning kvalifitseeriti eduka pakkujana osaühing Kojak, kellega sõlmitakse hankeleping maksumusega 21 912 eurot (hind sisaldab käibemaksu).
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke „Verijärve külas Kose tee 57 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine" tulemused ning otsustati sõlmida kolmepoolne leping, kus rahastajaks on arendaja ning töövõtjaks on hanke edukas pakkuja osaühing AG Arhitektuuribüroo.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hangete „Pargi tee 1–1, Orava küla, Võru vald, sotsiaalkorteri remonttööd" ja „Heki 1–3 Sõmerpalu alevik, sotsiaalkorteri remonttööd" tulemused. Edukateks pakkujateks osutusid osaühing A.P EHITUS GRUPP ja osaühing Ersi Ehitaja, kellega sõlmitakse leping korterite remontimiseks.
 • Otsustati Kaarna detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ja sellega seotud kulude kandmiseks sõlmida detailplaneeringust huvitatud isikuga leping, millega osaühing Kaldaniidu Puhkekeskus võtab planeerimisseaduse §-s 131 sätestatud Kaarna ja Kaldaniidu detailplaneeringutega seotud Võru valla kohustused ning kohustuse teha detailplaneeringute elluviimiseks vajalikud muud tegevused. Sellest lähtuvalt otsustati seada tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks Meegomäe külas asuvale Kaldaniidu tänav kinnisasjale vastavalt lepingu projektile.
 • Otsustati algatada avatud menetlused projekteerimistingimuste andmiseks Kääpa külas Laululava tee 26 katastriüksusel elamu ja Kose alevikus Kelluka tänav 4 katastriüksusel abihoone ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Vastseliina alevikus Petseri tänav 6 maaüksusel jäähalli ning Meegomäe külas Ruudi katastriüksusel ja Järvere külas Robi katastriüksusel elamute ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Tagakülas Vahemaja maaüksusele 15 kW päikeseelektrijaama rajamiseks, Parksepa alevikus Tehnika tänav 2 maaüksusel asuva keevitustsehhi ümberehitamiseks ning Mõksi külas Tammõmäe maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Otsustati seada Pille külas asuvatele Kogrejärve ja Kõivu katastriüksustele, Raiste külas Kaalukoja katsriüksusele ning Kirumpää külas asuvatele Rüütli, Vallutuse, Kirumpää tee maaüksustele tähtajatud sundvaldused osaühingu Enefit Connect kasuks.
 • Otsustati seada tähtajatult tasuta isiklikud kasutusõigused Väimela alevikus Pärna tee 1 ja 5 kinnistutele Võru valla kasuks jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks, omamiseks ja kasutamiseks.
 • Nõustuti Navi külas asuvate Koroli ja Uue-Koroli katastriüksuste piiride muutmisega ja määrata piiride muutmise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Nõustuti Listaku külas asuva Kapa-Riitsaare katastriüksuse jagamisega ja määrata jagamise tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati määrata Madala külas asuva hoone teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid.
 • Otsustati teha muudatusi teeregistri andmetes.
 • Otsustati keelata kõikidel teeregistris olevatel Võru valla teedel üle kaheksa tonni registrimassiga sõidukite liiklemine alates 23. märtsist 2023 ja paigaldada teedele liikluspiirangut tähistavad liiklusmärgid. Liikluspiirang ei kehti aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokitele.
 • Määrati erateede remondi toetusmeetme taotluste esitamise tähtajaks 01.04.2023 kuni 01.05.2023.
 • Otsustati maksta sihtotstarbelisi toetusi mittetulundusühingule Võru Jäätmekeskus summas 14 860 eurot Vastseliina jäätmejaama ja kompostimisväljaku tegevuskulude katmiseks, Võru linnale summas 7266 eurot Võru linnakalmistu kulude katmiseks, mittetulundusühingule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pindi Kogudus summas 13 360 eurot Pindi kirikuaia ja seal paikneva kalmistu korrashoiuks ning sihtasutusele Navi järved summas 15 000 eurot Navi külas asuva Tsopa/Põrmu järve tervisliku seisukorra parandamise kompleksuuringu läbiviimiseks.
 • Kinnitati Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskuse põhimäärus ja struktuur.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee