Uudised ja teated:

Räägi kaasa kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmisel!

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide ettepanekuid 21. aprillini 2023.

Ühtegi uut objekti kaitse-eeskirja muutmisega kaitse alla ei võeta ega arvata kaitse alt välja, samuti ei muudeta kaitsealuste objektide piire. Muudatus, mis kõige enam puudutab kohalikke omavalitsusi, on seotud rahvaürituste korraldamisega. Keskkonnaamet teeb ettepaneku, et munitsipaalmaal toimuvad rahvaüritused edaspidi Keskkonnaameti kooskõlastuseta. Keskkonnaamet ei näe vajadust anda ürituse läbiviimiseks topelt kooskõlastust, munitsipaalmaal viiakse edaspidi rahvaüritusi läbi kohaliku omavalitsuse nõusolekul ja vastutusel. Erandina on Keskkonnaameti kooskõlastus vajalik rattaürituste korraldamiseks. 

Kuna parkide planeerimisel on arvestatud kõrge külastuskoormusega ja pargid paiknevad sageli linnaruumis, on leevendus tehtud ka osalejate arvule rahvaürituse korraldamisel, lubades ettevalmistamata kohtadesse Keskkonnaameti nõusolekuta 50 asemel kuni 100 osalejat.

Kehtiva kaitse-eeskirja kohaselt on maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkidel, arboreetumitel ja puistutel ühine kaitse-eesmärk. Ettepanek on sõnastada alatüübist tulenevalt erinevad kaitse-eesmärgid ja sellest lähtuvalt planeerida sobiv kaitsekord. Kaitse-eeskirja muutmise eesmärk on 2006. aastal kinnitatud kaitse-eeskirja ka ajakohastada: viia see kooskõlla looduskaitseseaduses sätestatuga ning muuta kooskõlastatavad tööd ja tegevused selgemini mõistetavaks ja üheselt tõlgendatavaks. Täpsemalt saab planeeritavatest kaitsekorra muudatustest lugeda väljatöötamise kavatsusest.

Keskkonnaamet tutvustab väljatöötamise kavatsust MS Teamsi vahendusel 4. aprillil kell 13.00.

Kavatsuse ja osalemise lingi kohta leitav info SIIT.