Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 30.05.2023

 • Kehtestati Meegomäe külas Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering.
 • Otsustati algatada avatud menetlus Navi külas Vasara tee 2 katastriüksusel elamu ehitusprojekti projekteerimistingimuste andmiseks.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Võlsi külas Panoraami vkt 21 aiamaja laiendamise ning elamuks ümberehitamise, Kose alevikus Mustika ja Jõhvika, Raiste külas Kaaveri, Kirumpää külas Vallutuse tee 17 maaüksustele elamute ning Voki külas Pärna maaüksusele sauna ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Kose alevikus Tankla maaüksusele teenindusjaam-tanklahoonepüstitamiseks ja vedelgaasimahuti paigaldamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Meegomäe külas Uue-Mäe maaüksusele rajatud päikeseelektrijaama, Verijärve külas Veskisalu maaüksusel laiendatud saeveski hoone, Meegomäe külas Meegomäe tee 30 laiendatud elamu kasutusele võtmiseks.
 • Määrati Osula külas asuvale hoonele lähiaadress.
 • Nõustuti Kasaritsa külas Päikese ja Pumpla katastriüksuste piiride muutmisega ja määrati moodustatavatele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed
 • Nõustuti Kääpa külas Laululava tee 26, Linnamäe külas Mändmäe, Umbsaare külas Üla-Pangu ja Vatsa külas Kase katastriüksuste jagamisega ja määrati jagamise tulemusel moodustatud katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati Umbsaare külas Palometsa-Umsaare tee L1 katastriüksusele tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
 • Otsustati seada Raiste külas Allika, Voki külas, Ando, Vagula külas Haraka, Haraka tee, Jaagumäe-Tilgo, Saaremaa külas Härma, Navi külas Jaago, Tagakülas Nurme, Räpo külas Prangli-Liiva, Räpo katastriüksustel asuvate erateede avalikuks kasutamiseks tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks.
 • Otsustati korraldada vallale kuuluva kaubiku võõrandamine enampakkumise korras portaalis osta.ee alghinnaga 2000 eurot ja algatati riigihange vallale uue sõiduki soetamiseks.
 • Kooskõlastati vallale kuuluvate kortermajade korteriühistute 2022. aasta majandusaasta aruanded ning 2023 hooldus- ja majanduskavad.
 • Otsustati anda Loosi raamatukogu ruumid tasuta kasutusse Loosi Kandi Seltsile külaelu edendamiseks ja selsi tegevuste läbiviimiseks.
 • Suurendati laste arvu Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu rühmades.
 • Muudeti Võru Vallaraamatukogu nõukogu koosseisu.
 • Otsustati pikendada sotsiaaleluruumi üürilepinguid.
 • Arutati volikogu 21.06.2023 istungi päevakorda esitatavaid teemasid.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee