Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 12. septembril

 • Otsustati anda projekteerimistingimused Võrumõisa külas Sikaoro, Võlsi külas Rebasesaare, Mõksi külas Suuremäe maaüksustel elamu, Sika külas Männi maaüksusel üksikelamu ja abihoonete ning Loosu külas Liiva maaüksusel abihoone ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati algatada avatud menetlus Järvere külas Saekaadri maaüksusel büroohoone projekteerimistingimuste andmiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Võrumõisa külas Kure tee 16, Navi külas Vasara tee 2 maaüksustele elamu püstitamiseks, Käätso külas Lalli-Jõgeva maaüksusel asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, Kose alevikus Ülase tn 10 ja Ülase tn 12 maaüksustele veetorustiku ning kanalisatsioonitorustiku, Paidra külas Paidra-Vesiveski maaüksusele 19,5 kW päikesepargi, Vastseliina alevikus Niiduveere maaüksusele 50 kW päikeseelektrijaama rajamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Liinamäe külas Kallaku maaüksusele püstitatud jahimajale ja Marga külas Oru maaüksusele rajatud päikeseelektrijaamale.
 • Nõustuti Võlsi külas Panoraami vkt 57 ja Kakusuu külas Ploomi katastriüksuste jagamisega ning määrati uutele moodustatud katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati seada sundvaldus Villa külas asuvale 3890008 Puusepa-Villa tee L2 katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks ja Kirumpää külas Rüütli tee 23, Puusepa külas Poodi, Võrumõisa külas Räpina mnt 34 katastriüksustele Enefit Connect OÜ kasuks.
 • Otsustati seada Nooska külas Kaku ja Koolimaja katastriüksustel asuvate erateede avalikuks kasutamiseks tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks
 • Otsustati teha muudatusi teeregistri andmetes.
 • Kiideti heaks hajaasutsuse programmi 2022 ja 2023 toetuse kasutamise aruanded ning muudeti hajaasustuse programmi 2023. aasta taotluste rahuldamise otsust.
 • Otsustati korraldada uus enampakkumine kaubiku Volkswagen Caddy Kombi võõrandamiseks osta.ee portaalis alghinnaga 500 eurot.
 • Nimetati volituste lõppemisel Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse nõukogu liikmeteks Urmas Juhkam, Arne Leelanss, Piret Palok ja Piret Otsatalu. Nõukogu liikmete volitused kehtivad viis aastat.
 • Kooskõlastati Parksepa lasteaia, Lasva lasteaia Pargihaldjas ja Orava kooli lasteaiarühma personali koosseisud.
 • Otsustati eraldada reservfondist raha Eduard Pütsepa mälestuskivi paigaldamiseks tema sünnikohta Lepassaare külla.
 • Määrati sotsiaalteenuseid ja arutati volikogu 20.09.2023 istungi päevakorda esitatavaid teemasid.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee