Uudised ja teated:

Kolm AS-i Võru Vesi veemajandusprojekti said KIK-ilt rahastuse

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) nõukogu otsustas 17.06.2021 keskkonnaprogrammist rahastada AS-i Võru Vesi kolme veemajandusprojekti kokku 588 953,17 euroga. Projektide eelarvestatud kogumaksumus koos omafinantseeringuga on 1,27 miljonit eurot.

 

Toetuse said:

  • Haanja küla kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine, mille raames uuendatakse küla reoveepuhasti ning reoveepumpla ja nende vaheline kanalisatsiooni survetorustik;
  • Kuldre küla veetöötlusjaama ja reoveepuhasti rekonstrueerimine, mille raames uuendatakse küla reoveepuhasti ja reoveepuhasti;
  • Pargi ja Lapi tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, mille raames ehitatakse Väimela alevikus välja nimetatud tänavatele ühisveevärk ja -kanalisatsioon koos kinnistute liitumispunktidega.

 

Projektide eesmärgiks on klientidele kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamine ning klientidelt reovee ärajuhtimise ja puhastamine, millega vähendatakse keskkonnale osutatavat koormust.

Projekteerimis-ehitustööde ning omanikujärelevalve hanked on planeeritud läbi viia 2022. aastal ning projekteerimis- ja ehitustööd teostatakse aastatel 2023-2024.

KIK on iga-aastaselt korraldanud keskkonnaprogrammist erinevate veemajanduslike projektide rahastamist. Kuna programmi eelarve on tunduvalt väiksem kui taotletud toetuste summa, siis kahjuks kõik AS Võru Vesi poolt esitatud seitse taotlust rahastust ei saanud. Seetõttu lükkub nende elluviimine edasi kuni rahastuse leidmiseni. Kokku üle Eesti hinnati KIK poolt reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammis 29 projekti, rahastuse sai 14 taotlust.

AS Võru Vesi on Võrumaal ja Põlvamaal viies omavalitsuses tegutsev vee-ettevõte, kes osutab veeteenuseid kokku 51-s tegevuspiirkonnas.

 

AS Võru Vesi