Uudised ja teated:

Otsustati algatada Lasva külas Järve katastriüksuse detailplaneering

Võru vallavalitsus algatas 01.11.2022 korraldusega nr 621 Lasva külas Järve katastriüksuse detailplaneeringu ning jättis algatamata selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala asub Lasva külas Järve katastriüksusel (tunnus 38902:002:0891, maatulundusmaa 100%, 2,77 hektarit). Taotluse kohaselt soovitakse katastriüksust jagada sobiva suurusega elamukruntideks, muuta maaüksuse sihtotstarvet, kavandada elamutele vajalikud tehnovõrgud ning määrata kindlaks avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht, sh servituudi seadmise vajadus.

Järve katastriüksus piirneb põhja, ida ja lõuna küljest elamumaana kasutusel olevate järgmiste maaüksustega: Palo tee 9, Palo tee 11, Palo tee 15 ja Palo tee 17. Lääne küljest piirneb planeeringuala Lasva järvega. Detailplaneeringuga ei teha ettepanekut Lasva järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeringualalt puudub juurdepääs avalikule teele nr 25239 Pindi-Verijärve.

Ühinenud Võru valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad endiste Lasva, Orava, Sõmerpalu, Vastseliina ja Võru valdade üldplaneeringud. Kehtiva Lasva valla üldplaneeringu (kehtestatud Lasva vallavolikogu 26.07.2013 määrusega nr 1-1.5/8) kohaselt asub Järve katastriüksus detailplaneeringu kohustusega perspektiivsel elamumaal. Seega koostatakse detailplaneering kooskõlas Lasva valla üldplaneeringuga. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja piirnemist elamualadega, ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Võru vallavalitsus. Planeeringu dokumendid leiad siit>>

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee