Uudised ja teated:

Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Võru vallavolikogu 18.05.2022 otsusega nr 51 algatati Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneering.

Detailplaneeringu ala asub Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksustel. Detailplaneeringuala pindala on ca 5,31 hektarit. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine päikesepargi rajamiseks ning juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Vastseliina valla üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringus määratud perspektiivse elamumaa juhtotstarbe asemel tehakse ettepanek määrata maa-ala uueks maakasutuse juhtotstarbeks planeeritud elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa. Planeeringualale hooneid ei rajata. Lubatud on elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste (päikesepaneelid, alajaam, inverterid) püstitamine. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Metsa tänavalt Niidumaa ja Veski katastriüksuste kaudu. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses ei ole päikesepargi rajamine olulise keskkonnamõjuga tegevus. Päikesepargi rajamisel on olulisemad mõjud visuaalne mõju ning loodusliku rohumaa hõivamine ja tarastamine.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15. novembrist kuni 14. detsembrini 2022. Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal detailplaneeringuga tutvuda Vastseliina raamatukogus ning Võru vallavalitsuses ruumis 209. Kirjalikud arvamused tuleb edastada hiljemalt 14. detsembriks 2022 vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 19. detsembril 2022 kell 15.00 Vastseliina rahvamajas.

 

Planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee