Uudised ja teated:

Verijärve külas algatati Kose tee 57 katastriüksuse detailplaneering

Võru vallavolikogu algatas 21.12.2022 otsusega nr 73 Verijärve külas Kose tee 57 katastriüksuse detailplaneeringu ning jättis algatamata selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu ala asub Võru vallas Verijärve külas Kose tee 57 ja Reitsaku tee katastriüksustel. Detailplaneeringuala pindala on umbes 1,8 hektarit. Planeeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks, ala kruntideks jaotamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kuni üheteistkümne üksikelamu püstitamiseks.

Ühinenud Võru valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad endiste Lasva, Orava, Sõmerpalu, Vastseliina ja Võru valdade üldplaneeringud. Võru valla üldplaneeringu (kehtestatud Võru vallavolikogu 09.04.2008. a määrusega nr 42) kohaselt asub planeeringuala tootmismaa juhtotstarbega ning detailplaneeringu kohustusega alal. Üldplaneeringu järgi on tootmismaal lubatud kuni 20% äriotstarbelist, tootmistegevust toetavat maakasutust. Seega tehakse detailplaneeringuga ettepanek Võru valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnangu järgi ei too kavandatav üldplaneeringu muudatus kaasa tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, sh eeldatavasti puudub piiriülene mõju. Planeeringualal ei paikne kaitsealasid ja Natura 2000 võrgustiku alasid. Eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku alale puudub. Detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase, õhu ja vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale maakasutusele või majandustegevusele. Detailplaneeringu elluviimisega nii ehitusjärgus kui hilisema kasutuse ajal, pole oodata jäätmeteket mahus, mis võiks ületada piirkonna keskkonnataluvust. Kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavalt kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega ei kaasne olemasoleva liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist ning täiendavate ülenormatiivsete saastetasemete esinemist. Avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike. Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu algataja on Võru vallavolikogu ja koostamise korraldaja Võru vallavalitsus.

 

Verijärve külas Kose tee 57 katastriüksuse asukohaskeem. Aluskaart: Maa-amet 3D 

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee