Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 29. novembril

29. novembril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Otsustati algatada projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus Vastseliina alevikus Petseri tänav 6 asuvale multifunktsionaalsele väljakule katuse ja seinte ehitusprojekti koostamiseks.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Võrumõisa külas Võrumõisa tee 82 elamu, Kose alevikus Tankla katastriüksusele tankla teenindusjaama ja Järvere külas Vahimäe katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusload Kõvera külas Metsajaani maaüksusele ja Umbsaare külas Laugi maaüksusele üksikelamute püstitamiseks, Meegomäe külas Uue-Mäe maaüksusele, Lasva külas Kaurisoo maaüksusele ja Vastseliina alevikus Koidu tänav 5 kinnistule päikeseelektrijaamade rajamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Pulli külas Vanatare maaüksusele ja Võrumõisa külas Võrumõisa tee 27a maaüksusele rajatud päikeseelektrijaamadele.
 • Kinnitati väikehanke „Tammi kinnistule paatide sildumisala ja juurdepääsu ehitusprojekti koostamine" tulemused ja otsustati lükata kõik pakkumused tagasi, kuna kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja on hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hankelepingu sõlmimine ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.
 • Otsustati tellida Kose alevikus Valgjärve ja Verijärve tänavavalgustuse ehitustööd juhul, kui maaomanikega saavutatakse maakasutusõiguse osas kokkulepped.
 • Kinnitati osaühingu Vaks müüdava soojusenergia hinnaks alates 1. jaanuarist 2023 (ilma käibemaksuta) 85,37 €/MWh.
 • Otsustati korraldada Võru vallale kuuluva kinnistu, asukohaga Lapi küla, Võru vald koosseisus olevate katastriüksuste, (maa sihtotstarve kõigil katastriüksustel maatulundusmaa) võõrandamine enampakkumise korras üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel osta.ee portaalis järgnevalt: 

       - Väike-Lapi, tunnusega 91701:001:2299, suurusega 10076 m², hinnaga 15114 eurot;

       - Auli, tunnusega 91701:001:2300, suurusega 5874 m², hinnaga 11748 eurot;

      - Porri, tunnusega 91701:001:2301, suurusega 5149 m², hinnaga 10298eurot;

       - Hüüpi, tunnusega 91701:001:2302, suurusega 32200 m², hinnaga 16100 eurot.

 

 • Otsustati Võrumõisa külas asuvatele kinnistutele seada Võru-Kääpa jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks, omamiseks ja kasutamiseks isiklikud kasutusõigused Võru valla kasuks. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta.
 • Otsustati määrata Meegomäe külas asuvale Käbi katastriüksusele uus lähiaadress nimetusega Uus-Meegomäe tee 12a.
 • Otsustati määrata Sõmerpalu alevikus asuvale tee katastriüksusele lähiaadress nimetusega Jänesepargi tee L1 ja maa sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning nõustuti nimetatud katastriüksuse andmisega munitsipaalomandisse.
 • Nõustuti Lasva külas asuvate Tööstuse tee 10 ja Tööstuse tee 12 kinnistute liitmisega ja määrati liitmise tulemusel moodustatud uuele katastriüksusele nimi ja maa sihtotstarve.
 • Nõustuti Väimela alevikus asuva Lapi tee 14 kinnistu ja Kärgula külas asuva Kitski kinnistu jagamistega ja määrati jagamiste tulemusel moodustatavatele uutele katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed.
 • Otsustati parandada teeregistri ebaõigeid andmeid.
 • Kinnitati Võru valla 2022. aasta kaasava eelarve hääletusel osalenud ettepanekute paremusjärjestus.
 • Otsustati toetada raamatu „Eesti linnud värvides" väljaandmist 900 euro ulatuses.
 • Otsustati pikendada sotsiaaleluruumide üürilepinguid.
 • Võeti vastu otsus vahendite eraldamiseks reservfondist.
 • Otsustati lubada Võru vallavanem Kalmer Puusepp korralisele puhkusele alates 27. detsembrist 2022 kuni 4. jaanuarini 2023.
 • Loeti Puiga rahvamaja kultuuri- ja noorsootööjuhi ametikohale ajutiselt äraoleva töötaja asendaja leidmiseks kuulutatud avalik konkurss luhtunuks ning otsustati teostada ametikohale sobiva kandidaati leidmiseks sihtotsingut.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee