Võrumõisa külas Võrumõisa tee 33 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Detailplaneeringuala pindala on ca 1,77 ha. Detailplaneeringuga jagatakse ala kuueks üksikelamu maa ning kaheks tee ja tänava maa krundiks. Kruntide suuruse ning ehitusõiguse määramisel on lähtutud Võru valla üldplaneeringust. Detailplaneeringuga lubatakse üksikelamu maa krundile püstitada kuni kolm hoonet, maksimaalse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 500 m². Juurdepääs kruntidele on tagatud riigiteelt Võrumõisa tee nr 25238 olemasoleva kohaliku tee nr 9180390 Haidaku-Vahtra-Künka tee kaudu. Detailplaneeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud on eeldatavalt positiivsed, kuna kinnisvara väärtus piirkonnas tõuseb ning lisanduvad uued elanikud. Planeeringu elluviimisega seotud kultuurilised mõjud on väikesed, seotud harjumuspärase maastikupildi muutusega. Looduskeskkonnale avalduv mõju on põhiliselt ehitusaegne, ala kasutuse suurenemisega kaasneb vähene liikluskoormuse, mürataseme ning õhusaaste suurenemine. 

Planeeringuala asukoht  ja materjalid kaardirakenduses EVALD

DOKUMENDID
Võru Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldus nr 285
V
õru Vallavalitsuse 19.04.2022 korraldus nr 193
V
õru Vallavalitsuse 22.09.2020 korraldus nr 628