Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneering

Võru Vallavolikogu võttis 19.04.2023 otsusega nr 95 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala asub Vastseliina alevikus Tondi (tunnus 87401:004:0006), Kivipõllu (tunnus 87401:004:0008) ja Kalda (tunnus 87401:004:0007) katastriüksustel. Detailplaneeringuala pindala on ca 5,31 ha.

Planeeringuala kolmele maaüksusele planeeritakse kolm eraldi päikeseelekrijaama mille võimsused kokku on orienteeruvalt 1,5 MW. Päikesepaneelid paigaldatakse maapinna kohale teraskonstruktsiooni abil 35 kraadise nurga all. Päikesepaneelid paigaldatakse ridadena üksteisest ca. 11 m kaugusele. Kõrgeim rajatise osa ei tohi ületada 5 meetrit. Päikesepaneelid paigutatakse lõunasuunaliselt.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Vastseliina valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks. Üldplaneeringus määratud perspektiivse elamumaa juhtotstarbe asemel tehakse ettepanek määrata maa-ala uueks maakasutuse juhtotstarbeks planeeritud elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa. Planeeringualale hooneid ei rajata. Lubatud on elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste (päikesepaneelid, alajaam, inverterid) püstitamine. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Metsa tänavalt Niidumaa ja Veski katastriüksuste kaudu.

Olemasoleva info põhjal ei esine detailplaneeringu ellu viimisega tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi, kultuuripärandi ja majandustegevuse olulist kahjustumist või ohtu inimese tervisele.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15. maist kuni 13. juunini 2023. Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal detailplaneeringuga tutvuda Vastseliina raamatukogus ning Võru vallavalitsuses ruumis 209. Kirjalikud arvamused tuleb edastada hiljemalt 13. juunil 2023 vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Planeeringuala asukoht on nähtav ka kaardirakenduses EVALD

Detailplaneeringu eelnõu on kättesaadav siinhttps://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=566389

Dokumendid: