Võru valla kaasav eelarve 2023

Kaasav eelarve on protsess, mille käigus elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse. Kaasava eelarve raames saavad elanikud välja pakkuda oma ideid investeeringuprojektideks. Ideekorje järel toimub ideede teostatavuse hindamine ja arutelud ettepanekute esitajatega, mille käigus valitakse välja nõuetele vastavad ideed, mis rahvahääletusele suunatakse.

Nii nagu ideede esitamisel, on ka ideede üle hääletamise õigus vähemalt 16-aastastel omavalitsuses sissekirjutust omavatel elanikel.

Hääletustulemus on omavalitsusele siduv ning omavalitsusel tuleb korraldada hääletustulemusel kõige enam toetust leidnud kaasava eelarve idee elluviimine. 

Esimesena rakendas Eestis kaasavat eelarvet 2013. aastal Tartu linn. 2018. aastal viisid kaasavat eelarvet ellu juba 20 ehk veerand kõikidest Eesti omavalitsustest. Elanike osalemismäär on jäänud vahemikku ca 3–8% (16-aastased ja vanemad), mis on rahvusvahelises võrdluses tubli tulemus.

Võru valla kaasava eelarve idee sai alguse valla arengukava 2018-2030 koostamisel, kui aktiivsetelt kogukondadelt tuli väga palju huvitavaid mõtteid ja ideid uuteks investeeringuteks ja tegevusteks. Kaasav eelarve annab kogukonnaliikmetele võimaluse esitada omavalitsusele ettepanekuid väikesemahuliste, kuid kogukonnale oluliste investeeringute läbiviimiseks. Kuigi kaasava eelarve investeeringute maht pole suur, annab see ettepaneku esitajatele siiski võimaluse oma kodukoha arengut suunata ja mõjutada. Võitjaks osutunud ettepanekud on koostöö vili, mis lubab sidustada kogukonda ja mõista vastastikuseid vajadusi.

Septembrist alustab vallavalitsus Võru valla kaasava eelarve tegevustega, mille raames saavad kõik rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavad vähemalt 16-aastased isikud esitada ideid järgmisel aastal 20 000 euro investeerimiseks.

Investeerimisobjekt peab olema:

  • Võru vallaga seotud;
  • pakkuma avalikku hüve;
  • olema avalikus kasutuses;
  • maksumusega kuni 20 000 eurot;
  • realiseeritav 2024. aasta jooksul.

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid 4. septembrist kuni 16. oktoobrini. Tähtajaks laekus kaks ettepanekut. 

Peale ettepanekute analüüsimist sai selgeks, et sellel aastal kaasava eelarve osas ettepanekuid edasisele menetlemisele ei suunata, kuna esitatud ettepanekuid pole kaasava eelarve menetlemise korra alusel võimalik rahastada. Täname kõiki ettepanekute esitajaid!

2023. aastal ettepanekute hääletamist ei toimu. Peale kaasava eelarve menetluskorra muudatust jätkub protsess tervikuna juba järgmisel aastal. Selle aasta summa 20 000 eurot suunatakse edasi järgmisesse aastasse. Seega kokku on järgmiseks aastaks Võru valla kaasava eelarve real 40 000 eurot.  

Ettepaneku esitamisel tuleb lähtuda sellest, et idee on reaalselt teostatav (ajaline, rahaline, tehniline ja õiguslik aspekt) ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanek peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
2) ettepaneku nimetust (kokkuvõttev lause, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) ettepaneku kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust Võru vallale;
4) sihtrühma kirjeldust;
5) idee hinnangulist maksumust;
6) muud olulist infot ja ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

Laekunud ideed vaatab üle Võru vallavalitsus, kaasates protsessi ettepanekute esitajad. Aruteludel valitakse välja ideed, mis avaldatakse ka valla veebilehel ning pannakse rahvahääletusele. Lisaks veebilehel avaldatud ideede lühikokkuvõtetele, on ideede autoritel võimalus oma ideed kogukonnale tutvustada.

NB! Võru vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides, sh hilisemad arutelud ja ideede tutvustamine.

 

Imre Maidla
arendusspetsialist ja kaasava eelarve kontaktisik
5911 8893
imre.maidla@voruvald.ee

 

Dokumendid:

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm

Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord

Rahandusministeeriumi kaasava eelarve juhend

 

 Kaasav eelarve annab võimaluse mõjutada ümbritsevat eluolu, elavdab kodanikuaktiivsust ning  loob uusi kokkupuutepunkte elanike ja ametnike vahel, olles heaks platvormiks kogukondi edendavate ideede esilekerkimiseks.