Biojäätmete üleandmise kohustusest vabastamine

Kirjeldus:

Alates 31. detsembrist 2023 loetakse Võru vallas kõik kortermajade ja ridaelamute jäätmevaldajad, kes pole esitanud taotlust biojäätmete üleandmise kohustusest vabastamiseks ja kohtkompostimise loa saamiseks, biojäätmete veoga liitunuks.

Biojäätmete üleandmise kohustusest saavad vabastust taotleda kortermajade ja ridaelamute jäätmevaldajad (korteriühistud või eraisikud, kes on sõlminud jäätmeveo lepingu). Vabastamise tingimuseks on kinnistul tekkivate köögi- ja sööklajäätmete samal kinnistul kompostimine.

Eramajade, ettevõtete ja asutuste jäätmevaldajad ei pea taotlust kompostimise tõendamiseks esitama.

Kortermaja jäätmevaldaja peab biojäätmete üleandmise kohustusest vabastamiseks esitama vallavalitsusele taotluse, millele lisatakse:

  • selgitus koos fotomaterjaliga kortermaja biojäätmete kohtkompostimise kohta;
  • korteriühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või kinnistu kaasomanike nõusolek (vajadusel).

Biojäätmete kompostimise tingimused:

  • Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida oma kinnistu piirides lahtiselt kompostiaunas (hunnikus) või kompostris.
  • Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid võib tekkekohas kompostida ainult selleks ettenähtud ning kahjurite ja lindude eest kaitstud kinnises kompostianumas või kompostris.
  • Tekkekohas kompostimine on lubatud juhul, kui komposti kasutatakse samal kinnistul.
  • Komposter võib olla nii ise ehitatud kui poest ostetud, soojustatud või soojustamata. Kompostianum, komposter või aun peab paiknema vähemalt 3 meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ja vähemalt 10 meetri kaugusel kaevust.
  • Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutuskõlbmatuks.
  • Nii aunas kui kompostris kompostimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuv, haisev, prügine, taimehaigusi levitav, keskkonnale ja tervisele ohtlik ning mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoht tuleb selle omanikul likvideerida.

Õigusaktid:

Võru valla jäätmehoolduseeskiri § 22

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Lembit Karolin, telefon 504 9458, e-post
lembit.karolin@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Esitage korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus Võru Vallavalitsusele paberkandjal.

Taotluses on oluline märkida biojäätmete tekkekoha aadress, selgitus biojäätmete kohtkompostimise kohta ning taotleja nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed (aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Lisage taotlusele eelpooltoodud kirjelduses nimetatud dokumendid.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus